25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.09.2017

25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 12.09.2017

«Πρόσκληση στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την ονοματοθεσία οδών, Κλειστών Γυμναστηρίων, Πλατειών, της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας & Μαγούλας.

 2. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας ως μέλος στο Δίκτυο

        « Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» .

 1. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Καταστατικού Σύστασης Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας « Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» .

 2. Ακύρωση της υπ.αριθμ. 291/17 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για υπηρεσίες «Φύλαξης δημοτικών κτιρίων και λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων» και συγκεκριμένα του Δημοτικού Καταστήματος , των εγκαταστάσεων του Εργοταξίου – Συνεργείων και του Κοιμητηρίου της Δ.Ε. Ελευσίνας για το ο.ε. 2017.

 4. Aκύρωση της υπ.αριθμ. 292/17 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για υπηρεσίες « Φύλαξης Δημοτικών Κτιρίων και λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μαγούλας» για το ο.ε. 2017.

 6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της εκτέλεσης της δαπάνης με τίτλο:

« Λοιπές συνδρομές – συνδρομές Ιnternet» και συγκεκριμένα την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων (Ε PostirixisDimosnet).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας εργαλείων και αναλώσιμων υλικών για το ο.ε. 2017.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας « Μίσθωση Μηχανημάτων Έργων, Οχημάτων, Γερανών κλπ» για το ο.ε. 2017.

 2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της εργασίας: « Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού κήπων» για το ο.ε. 2017.

 3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της εργασίας « Συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού του Σταθμού Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Τμήματος Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελευσίνας» για το ο.ε. 2017.

 4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας διαδικτυακής εφαρμογής οδηγού πόλης (Σ) , καθώς και την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.012,00 €.

 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αξίας του οικοπέδου στο Ο.Τ. 185, που βρίσκεται επί της οδού Δήμητρος της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας, ιδιοκτησίας ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ κ.λ.π.

 6. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας, Ιουλίου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου για το άνοιγμα και διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού για το πρόγραμμα ΕRASMUS + 2017.

 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Ελευσίνας για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

 10. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό ποσών που αφορούν υπάλληλο του Δήμου Ελευσίνας.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για