25η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση 11 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.
 2. Επί της υπ’ αριθμ. 764/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση
  υποβολής της Γ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού
  εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου οικ. έτους 2022.
  Ενημέρωση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης σχετικά με τον πίνακα στοχοθεσίας
  οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2022.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Παπαδόπουλος.
 3. Έγκριση για την παράταση σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ της Δημόσιας
  Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α. πρώην Ο.Α.Ε.Δ) και του Οργανισμού Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» για τους χώρους
  του συγκροτήματος που ανήκουν στην κυριότητα της (κτίριο Ά και υπόγειο κτιρίου
  Ά) στη συμβολή των οδών Γ. Λύρα & Λ. Τατοϊου στην Κηφισιά.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καυγαλάκης.

 1. Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως κατά της υπ΄αρ. 133/2021 απόφασης
  Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αναρίθμηση ακινήτων επί της οδού
  Χειμάρρας στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής.
 2. Έγκριση πρακτικού της από 21-10-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής
  Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρ. 32 Ν. 1080/80, ως
  ισχύει).
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.
 3. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, <καταστήματος – εστιατορίου>, στο
  ακίνητο επί της οδού Γορτυνίας αρ. 11, Ο.Τ. 350 στη Ζώνη Ι του Παραδοσιακού
  τμήματος πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.
 4. Γνωμοδότηση ως προς την εφαρμογή της χρήσης <εκπαιδευτήριο> στο ακίνητο
  επί της οδού Κοκκινάκη, αρ. 117, Ο.Τ. 135 στην Κηφισιά.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για