26η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 22.11.2017

26η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 22.11.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 22-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην       26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

 Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
 Β.  Έκτακτα θέματα
 Γ.  Τακτικά θέματα

1.    Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

2.    Λήψη απόφασης επί του καταρτισθέντος από την Εκτελεστική Επιτροπή Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς, οικ. έτους 2018.

3.    Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 113/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί    απ΄ ευθείας αγοράς των δύο ακινήτων (οικοπέδων) ιδιοκτησίας κας Ευδοκίας Καλαμάρο επί των οδών Άνδρου και Αλέκου Παναγούλη στην Κηφισιά – έγκριση σχετικής δαπάνης και ψήφιση πίστωσης.

4.    Μηνιαίος καθορισμός εξόδων παράστασης των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς (αρ.242 Ν.3463/2006 και αρ.1 Ν. 4093/2012).

5.    Έγκριση δαπάνης ύψους 1.326,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης  σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.03  με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού»,  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 euro για το έτος 2017.

6.    Έγκριση δαπάνης ύψους 20.000,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.02 με τίτλο «Δαπάνη διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων»,  που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των  20.000,00 euro για το έτος 2017.

7.    Έγκριση Μεταστέγασης Β΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Κηφισιάς.

8.    Επιστροφή ποσού 105,62€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

9.     Επιστροφή ποσού 80,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

10.     Επιστροφή ποσού 401,59€ που αντιστοιχεί σε διάστημα από 1/1/2016 μέχρι και 31/12/2016 σύμφωνα με τον Αναγκαστικό Νόμο 318/1969, αρ. 26, παρ. 1.

11.     Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών από χρηματικούς καταλόγους ποσού 98.386,68€.

12.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1185,60€ πλέον προσαυξήσεων από δαπάνη σύνδεσης εξωτερικής διακλάδωσης.

13.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 585,50€ πλέον προσαυξήσεων από κλήσεις Κ.Ο.Κ. 2014.

14.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού  513,30€.

15.     Διαγραφή οφειλής ύψους 81,31€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.

16.     Διαγραφή οφειλής ύψους 174,24€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.

17.     Διαγραφή οφειλής ύψους 243,93€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.

18.     Διαγραφή οφειλής ύψους 522,72€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.

19.     Διαγραφή οφειλής ύψους 5.906,74€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.

20.     Διαγραφή οφειλής ύψους 1.690,67€ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.

                                                                    

 

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
       του Δημοτικού Συμβουλίου

            ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για