26η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 14.11.2018

26η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 14.11.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 14-11-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α.  Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 31-10-2018
Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
Δ.  Έκτακτα θέματα  
Ε.  Τακτικά θέματα

1.    Λήψη απόφασης περί ακύρωσης του διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή οδοστρώματος οδών πρόσβασης στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αγ. Ανάργυροι» και επαναπροκήρυξή του.

2.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (Ανάπλαση – αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας)».

3.    Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» οικ. έτους 2018.

4.    Επί των αποφάσεων: α) με αριθ. 68/2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2019 στις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 83, παρ.1 περ. γ του Ν. 3852/2010) και β) με αριθ. 571/2018 της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό συντελεστών τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2019 στον Δήμο Κηφισιάς.

5.    Επί της 582/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το οικ. έτος 2019.

6.    Επί της 583/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την επιβολή και τον καθορισμό συντελεστών τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης,         οικ. έτους 2019.

7.    Επί της 69/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τον προτεινόμενο Κανονισμό Περιπτέρων Κηφισιάς – Ν. Ερυθραίας – Εκάλης κατ’ εφαρμογή του Ν.4257/14-4-2014 (ΦΕΚ 93 Α’), καθώς και της Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών με αρ. 38/23462/6-6-2014 ¨Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών¨.

8.    Επί της 70/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τον προτεινόμενο Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων στον Δήμο Κηφισιάς.

9.    Λήψη απόφασης με θέμα: «Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. πρωτ. 31630/28-06-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής), με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας και τα Νομικά πρόσωπα αυτών για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο έργο με τίτλο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» (εφεξής ονομάζεται ‘’πρόγραμμα’’) του ενάριθμου 2017ΣΕ05500005 της ΣΑΕ 055 και προϋπολογισμού 95.000.000€».
    
10.    Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 407/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την δυναμικότητα του Β΄ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

11.    Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.08 με τίτλο: «Έξοδα για εκδηλώσεις – ενέργειες – δραστηριότητες που προωθούν την τουριστική κίνηση της πόλης και συμβάλλουν στην προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό» προϋπολογισμού έτους 2018 για την ολοσέλιδη καταχώρηση αποσπασμάτων από τον τουριστικό οδηγό της Κηφισιάς, στην ετήσια επαγγελματική αγγλική έκδοση για την προβολή των Τουριστικών Περιοχών και Επιχειρήσεων του TOURIST GUIDE  OF GREECE.

12.     Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.02 με τίτλο: «Λοιπές δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων – εκδηλώσεων (ενημέρωση – τροφοδοσία κλπ)» προϋπολογισμού έτους 2018, για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τα Λύκεια του Δήμου Κηφισιάς.

13.    Λήψη απόφασης: α) υπογραφή σύμβασης χρήσης συστήματος winbank και     β) εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας για διενέργεια συναλλαγών μέσω της χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank της Τράπεζας Πειραιώς.

14.     Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΜΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ».

15.    Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

16.     Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

17.     Διαγραφές ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

18.     Διαγραφή ποσού 508,32€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

19.     Διαγραφή ποσού 75,00€ από τον χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 2009.

20.    Διαγραφή ποσού 132,69€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

21.    Επί αιτήματος για διαγραφή κύριας οφειλής 477,13€ άλλως προσαυξήσεων αυτής.

22.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 582,37€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

23.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 4.859,62€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

24.    Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.982,14€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

25.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 321,09€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.           
                                                                               

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
       του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                 
               ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για