27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 12-7-23

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό δεκαπέντε (15) προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικά διαστήματα των ετών 2021 και 2022 (ΠΡ5870/2022, ΠΡ3626/2021, ΠΡ2678/2021, ΠΡ7760/2022, ΠΡ5452/2022, ΠΡ4660/2021, ΠΡ656/2022, ΠΡ105/2022, ΠΡ2703/2022, ΠΡ2854/2022, ΠΡ6054/2021, ΠΡ5354/2021, ΠΡ7127/2021, ΠΡ5211/2022, ΠΡ739/2021).
 2. Καθορισμός της αμοιβής της δικηγόρου κ. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ προκειμένου να χειριστεί μία προσφυγή που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε» κατά της επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2022 (ΠΡ7243/7-12-2022).
 3. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με το χειρισμό της Αιτήσεως έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλαν πέντε (5) εργαζόμενοι του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας (Μη Αυτοτελής Αίτηση Προσωρινής Διαταγής ΓΑΚ: 67014/2023 και ΕΑΚ: 6369/2023).
 4. Έγκριση εισόδου – εξόδου της εταιρείας «ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» στην εκτός σχεδίου περιοχή εντός Γ.Π.Σ. του Δήμου Ελευσίνας, στην περιοχή «Καλυμπάκι» επί ανώνυμης οδού (συμβάλλουσας στην οδό Μαραθώνος) η οποία ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας.
 5. Έγκριση 3ης Έκθεσης τριμηνιαίας απορρόφησης του έργου: «Επέκταση υπάρχοντος Δικτύου Αποχέτευσης Αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή του Αεροδρομίου στην Δ.Ε. Ελευσίνας»
 6. Έγκριση 4ης Έκθεσης τριμηνιαίας απορρόφησης του έργου: «Επέκταση υπάρχοντος Δικτύου Αποχέτευσης Αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή του Αεροδρομίου στην Δ.Ε. Ελευσίνας»
 7. Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 347/22 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Ελευσίνας έτους 2023.
 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός οικονομικού υπόλογου για το έργο που αφορά τη Μικροκινητικότητα.
 9. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιχορήγησης (2η δόση) της «Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» με διακριτικό τίτλο «Eleusis 2023».
 10. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα και τη διαχείριση Λογαριασμού σε Πιστωτικό Ίδρυμα, για να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIV (2021-2027) με τίτλο: OnehealthNetworkforCitiesinEurope – ONCE
 11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την υπ’αριθμ. πρωτ.οικ.12913/28-6-2023 σύμβαση με τίτλο:«Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Πρώην Κ.Τ.Ε.Ο.) και έκδοση κάρτας καυσαερίων».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’αριθμ. πρωτ.οικ.12464/22-06-2023 χρονική παράταση της υπ’ αριθμ.πρωτ. οικ.10048/22-06-2022 αρχικής συμβάσης για την δαπάνη με τίτλο: «Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού δημοτικών υπηρεσιών».
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.20406/5-12-2022 σύμβαση τροποποίησης της υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.18512/21-11-2019αρχικής σύμβασης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Ελαστικών για τα Οχήματα της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για την ομάδα Α2 Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα Μηχανήματα Έργου & μη αυτοκινούμενα Μηχανήματα του Δήμου (Σ) και η οποία παρατάθηκε χρονικά με την υπ’αριθμ. πρωτ.οικ.19453/21-11-2022 σύμβαση παράτασης.
 14. Έγκριση χρονικής παράτασης της αριθμ. πρωτ. οικ. 13556/30-7-2021 σύμβασης με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών – Υποομάδα Α.3. (συντήρηση και επισκευή ταχογράφων).
 15. Έγκριση Χρονικής παράτασης της αριθ. πρωτ. οικ. 13549/30-07-2021 σύμβασης με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποιεία, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ. )» – Υποομάδα Α1.2. (Υπερκατασκευές οχημάτων και μηχανημάτων έργου)»
 16. Έγκριση χρονικής παράτασης της αριθ. πρωτ. οικ. 13508 / 29-07-2021 σύμβασης με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποιεία, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ. )» – Υποομάδα Α1.1. (Πλαίσια οχημάτων και μηχανημάτων έργου)»
 17. Έγκριση Χρονικής παράτασης της αριθ. πρωτ. οικ. 13555/30-07-2021 σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποιϊα, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ)» – Υποομάδα Α1.4. (Μηχανουργικές Εργασίες επί πλαισίων οχημάτων, μηχανημάτων έργου, δίκυκλων, μη αυτοκινούμενων οχημάτων και μηχανημάτων και υπερκατασκευών)»
 18. Έγκριση Χρονικής παράτασης της αριθ. πρωτ. οικ. 13721/02-08-2021 σύμβασης με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποιεία, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ. )» – Υποομάδα Α1.3. ( (Εργασίες (φανοποιείας επί πλαισίων οχημάτων, μηχανημάτων έργου, δίκυκλων, μη αυτοκινούμενων οχημάτων και μηχανημάτων και υπερκατασκευών) »
 19. Έγκριση χρονικής παράτασης της αριθ. πρωτ. οικ. 13510/29-07-2021 σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποιεία, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ.)» – Υποομάδα Α1.5. ( (Ηλεκτρολογικές εργασίες επί πλαισίων οχημάτων, μηχανημάτων έργου, δικύκλων, μη αυτοκινούμενων οχημάτων και μηχανημάτων, και υπερκατασκευών)»
 20. Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» με διακριτικό τίτλο «Eleusis 2023».
 21. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί γενικής παραχώρησης χρήσης υπαίθριων χώρων, αδειοδότηση υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και έγκριση τοποθέτησης καλλιτεχνικών έργων σε χώρους αρμοδιότητας Δήμου Ελευσίνας, για δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 Ελευσίς.
 22. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της ετήσιας επιχορήγησης (4η δόση) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας»
 23. Έγκριση του δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης (σύμφωνα με την παρ. 2 του α. 259 του Ν. 3463/2006) από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. «Φεστιβάλ Αισχύλεια έτους 2023»
 24. Επί αιτήματος Ζωής Γκούντηγια παραχώρηση χώρου.
 25. Επί αιτήματος Ένωσης Κρητών Ελευσίνας «Η Μεγαλόνησος» για παραχώρηση του χώρου των παλαιών αποθηκών της Ελαιουργικής.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για