27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 26.09.2017

   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου για το 2ο τρίμηνο ο.ε. 2017.
 2. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 3. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής».
 5. Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής».
 6. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους από την Εκτιμητική Επιτροπή Ακινήτων του Δήμου , Εκτιμητική Επιτροπή για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά πραγμάτων ( κινητών ή ακινήτων) του Δήμου, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Επιτροπή Ανέλκυσης Ναυαγίων του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας, Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας μεγαλύτερης του 1.000.000,00 € , Επιτροπή Πρωτοβάθμιων & Δευτεροβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων, Επιτροπή προελέγχου καταστημάτων προσφοράς τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων.
 7. Επανεκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 8. Επανεκλογή τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.
 1. Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής».
 2. Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής».
 3. Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής».
 4. Αντικατάσταση μέλους στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου.
 5. Αντικατάσταση μέλους στην Εκτιμητική Επιτροπή για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά πραγμάτων ( κινητών ή ακινήτων) του Δήμου.
 6. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.
 7. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μεγαλύτερης του 1.000.000,00 €.
 8. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων.
 9. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Δευτεροβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων.
 10. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Ανέλκυσης Ναυαγίων.
 11. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή προελέγχου καταστημάτων προσφοράς τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόφασης υλοποίησης με Ίδια Μέσα ( ΑΥΙΜ) της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελευσίνας» με κωδικό ΟΠΣ /MIS 5002549.
 13. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα και τη διαχείριση λογαριασμού σε Πιστωτικό Ίδρυμα για να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εγκεκριμένης πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελευσίνας» με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5002549.
 14. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας εκτυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου έτους 2017.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.
 16. Ανάκληση της υπ.αριθμ. 314/17 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καταλογισμού καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα.
 17. Λήψη απόφασης για την ανάγκη       διενέργειας της προμήθειας       υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση με την Ένωση Κρητών Ελευσίνας «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», τριήμερης εκδήλωσης για την ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην πόλη μας, με σκοπό να διατηρηθούν τα έθιμα του τόπου, την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 6- 7 & 8 Οκτωβρίου 2017 στις Παλαιές Αποθήκες Ελαιουργικής του Δήμου μας – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού       4.000,00 €.
 18. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016.
 19. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016.
 1. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 2. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.
 3. Διαγραφή οφειλών τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων και αναλογούν προστίμου έτους 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            

   ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για