27η Τακτική Συνεδρίαση (δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς (19/7/2023).

1.Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

2.Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

3.Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της Β΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου οικ. έτους 2023 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Β΄ τριμήνου 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

4.Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Παπαδόπουλος.

5.Επί της υπ’αρ. 86/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση της οδού Ανοίξεως, στο τμήμα μεταξύ των οδών Γ. Λύρα και Χαρ. Τρικούπη στην Κηφισιάς, με κατεύθυνση από την οδό Γ. Λύρα προς την οδό Χαρ. Τρικούπη στην Κηφισιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

6.Επί της υπ’αρ. 87/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση των οδών Θεμιστοκλέους (σε όλο το μήκος της), Εσπέρου (στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Χελιδονούς) και Πλειάδων (στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Αριστείδου) στην Κηφισιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

7.Επί της υπ’αρ. 88/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση της οδού Καρδερίνας στην Εκάλη.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

8.Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ)»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

9.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης.

10.Καθορισμός κύριων προσόντων τεχνικών ειδικοτήτων που αφορούν τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Κηφισιάς 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης.

11.Κατανομή των εγκριθεισών ωρών σε θέσεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κηφισιάς για το διδακτικό έτος 2023-2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης.

12.Σύσταση επιτροπών στο πλαίσιο της λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών – Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών Δήμου Κηφισιάς (Κοινότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Εκάλης) για το σχολικό έτος 2023-2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης.

13.Έγκριση μερικής επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του αδιάνοικτου τμήματος της οδού Αιγίνης, μεταξύ των Ο.Τ. 291 και 310 στην Κηφισιά και επανυπολογισμός προσήκουσας αποζημίωσης
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

14.Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη εμπορικού καταστήματος παροχής προσωπικών υπηρεσιών, (κατάστημα περιποίησης χεριών & ποδιών), στο ακίνητο επί της Λεωφ. Κηφισίας 244, Ο.Τ. 80, στη Ζωνη ΙΙ του Παραδοσιακού Τμήματος Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

15.Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη εμπορικού καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, στο ακίνητο επί της οδού Αγ. Τρύφωνος 8, Ο.Τ. 28, της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.
16.Επί της υπ΄αρ. πρωτ. 26158/27-06-2023 ένστασης – αίτησης κατά της υπ΄αρ. 219/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

17.Επί της υπ΄αρ. 25706/23-06-2023 εισήγησης του Τμ. Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών/Οικονομικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Οικονομικών, σχετικά με οφειλές από τους Χρηματικούς Καταλόγους 1211 & 1212 που αφορούν μισθώματα και χαρτόσημο ΟΓΑ αντίστοιχα, περιπτέρου, σε συμμόρφωση με την υπ΄αρ. 490/2023 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

18.Επί της υπ΄αρ. 28050/07-07-2023 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Παραβόλων & Προστίμων για διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ΠΟΕ (ετών 1997-2010).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

19.Επί της υπ΄αρ. 28357/11-07-2023 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Παραβόλων & Προστίμων για διαγραφή οφειλής από τον υπ΄αρ. 1097/09-01-2023 Χ.Κ. που αφορά τέλη Οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο Κηφισιάς (αρθ. 174, Ν. 3463/2006).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

20.Επί της υπ΄αρ. 28995/14-07-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών & Δημόσιας Περιουσίας για διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους (Χ.Κ.) με τις αναλογούσες προσαυξήσεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

21.Επί της υπ΄αρ. 28997/14-07-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών & Δημόσιας Περιουσίας για διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους (Χ.Κ.) με τις αναλογούσες προσαυξήσεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

22.Επί της υπ’ αρ. 28853/13-7-2023 εισήγησης της Ταμειακής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων λόγω μη επίδοσης ατομικής ειδοποίησης οφειλών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

23.Λήψη απόφασης για δωρεά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών στο Δημόσιο ΙΕΚ Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

24.Επί της υπ’αρ. 29039/14-7-2023 εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδίλης.

25.Έγκριση του υπ’ αρ. 1/2023 πρακτικού καταστροφής αρχείων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Παπαδόπουλος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για