28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 08.10.2018

28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 08.10.2018

​ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην  28η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Εκλογή τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Αυγούστου 2018 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
4. Λήψη απόφασης για συνεργασία με την Τράπεζα EUROBANK με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία «αυτοματοποιημένου on line διατραπεζικού κυκλώματος εισπράξεων» των απαιτήσεων του Δήμου Ελευσίνας και για τον ορισμό εξουσιοδοτημένου χρήστη της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής.
5. Λήψη απόφασης ορισμού υπευθύνου χρήστη του web bankingτης τράπεζας EUROBANK ο οποίος θα έχει πλέον την δυνατότητα εκτέλεσης των κάθε είδους εγχρημάτων τραπεζικών συναλλαγών και γενικά διενέργειας πάσης φύσεως εγχρήματης τραπεζικής συναλλαγής που αφορά στο Δήμο Ελευσίνας και δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω e-banking.
6. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.240,00 € που αφορά την άσκηση έφεσης του Δήμου Ελευσίνας κατά της υπ’ αριθμ. 965/18 απόφασης του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά της εταιρείας ΙΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
7. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.406,84 € για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά στον χειρισμό της ΠΡ 1433/2017 προσφυγής την οποία κατέθεσε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας.
8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.667,36 € για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά στον χειρισμό των ΠΡ1437/2017, ΠΡ1220/2017, ΠΡ188/2018 & ΠΡ419/2018 προσφυγών τις οποίες κατέθεσε η εταιρεία Χαλυβουργική Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας.
9. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 14.599,76 € για την πραγματοποίηση δαπάνης που αφορά στον χειρισμό των με αριθμ. κατ. 125/2016, 2028/2016, 2184/2016, 2185/2016, 2186/2016, 2188/2016, αιτήσεις αναιρέσεων τις οποίες κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η εταιρεία Χαλυβουργική Α.Ε. και της με αριθμ κατ. 124/2016 αίτησης αναίρεσης την οποία άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι οποίες αφορούν υποθέσεις επιβολής δημοτικών φόρων και τελών.
10. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης της δημιουργίας ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο: “Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Arts” με κωδικό αριθμό: 2017 -1-ΕΛ01-ΚΑ201-036177.
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης των χώρων του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας για την διεξαγωγή των Εξετάσεων Γλωσσομάθειας ESB – EUROPALSO.
12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης των χώρων του 8ου – 9ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας και 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας στην Κ.Ε.Δ.Ε. για την λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για