28η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 26-7-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 28Η ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 26-7-23

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της Προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «HelleniqEnergy Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» κατά της επιβολής Τ.Α.Π. για το έτος 2022 (ΠΡ7241/2022) και της Προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» κατά της επιβολής Τ.Α.Π. για το Α΄ εξάμηνο του 2021 (ΠΡ2550/2021).

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της Προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε» κατά του Δήμου Ελευσίνας, αναφορικά με την επιβολή δημοτικών φόρων και τελών για το Α΄ εξάμηνο του 2022.

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου καςΜαρίας Σκόρδα αναφορικά με τo χειρισμό της Προσφυγής που άσκησε ο κ. Λύμουρας Αλέξανδρος κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΠΡ2550/3-5-2023).

ΘΕΜΑ 4. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Μηνά Αναστασάκη για τον χειρισμό της Προσφυγής που άσκησε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας αναφορικά με την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού του Α΄ εξαμήνου του έτους 2022 (ΠΡ4969/25-8-2022).

ΘΕΜΑ 5. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Μηνά Αναστασάκηγια τον χειρισμό της της Προσφυγής που άσκησε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας για τέλη καθαριότητας και φωτισμού του έτους 2021 (ΠΡ7082/9-12-2021).

ΘΕΜΑ 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε 2023.

ΘΕΜΑ 7. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων.

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.12985/28-6-2023 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 11982/6-7-2021 αρχικής συμβάσης για την δαπάνη με τίτλο: «Συντήρηση, Αποκομιδή και Λιπασματοποίηση Πρασίνου».

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.οικ.12464/22-06-2023χρονική παράταση της υπ’αρ. πρωτ. οικ.10048/22-06-2022 αρχικής συμβάσης για την δαπάνη με τίτλο: «Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού δημοτικών υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’αριθμ. πρωτ.οικ.2849/9-2-2023 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 21970/20-12-2021 αρχικής συμβάσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου-κοινωνικό εστιατόριο, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ελευσίνας -ΤΜΗΜΑ Α΄)».

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση – Γνωμοδότηση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή Νέου Χώρου Πολιτισμού στο Ο.Τ. 162 επί της οδού Δαρδανελίων της ΔΕ Ελευσίνας»

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση – Γνωμοδότηση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ΣΣΕ του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – ΚΑΜΙΝΑΔΑ»

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης παράτασης κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών – ΚΑΜΙΝΑΔΑ»

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Κοινόχρηστων Χώρων Πλατειών».

ΘΕΜΑ 15. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης ή μη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας μηνός Ιουνίου έτους 2023 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

ΘΕΜΑ 16. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του ψηφισθέντος απολογισμού ο.ε 2022 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του ψηφισθέντος απολογισμού ο.ε 2022 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 18. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 19. Επί αιτήματος Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου για παραχώρηση του προαύλιου χώρου της Ελαιουργικής.

ΘΕΜΑ 20. Επί αιτήματος εκπροσώπου της ένωσης ΧρωματοσφαίρισηςΘριασίου πεδίου για την παραχώρηση χώρου στα αντλιοστάσια της Δ.Ε Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για