28η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 29.11.2017

28η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 29.11.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 29-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην       28η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

 Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβούλιου
 Β.  Έκτακτα θέματα
 Γ.  Τακτικά θέματα

1.    Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. 533/2017 απόφασης Δ.Σ. για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς (ΦΕΚ 514/Β’/28-2-2014 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2998/Β’/1-9-2017) κατόπιν παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στο υπ. αριθ. 15/2017 πρακτικό του           Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2.    Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) Ανταποδοτικού Χαρακτήρα, διάρκειας 8 μηνών (άρθρο 48 του ν.4325/2016) στον Δήμο Κηφισιάς.
3.    Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθ. 569/2017 απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά  την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 31/8/2018 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», κατόπιν του υπ΄αριθ. 91823/32536/8-11-2017 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

4.    Λήψη απόφασης επί της σχετικής απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, για την «καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους (παρ. 3 αρθρ. 18 του Ν. 3870/2010)» ενόψει Χριστουγέννων 2017.

5.    Έγκριση δαπάνης ύψους 2.728,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.02 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 20.000,00 euro για το έτος 2017 και αποδέσμευση ποσού ύψους 3.134,40 € από την υπ΄ αρ. 726/2017 Α.Α.Υ. του παραπάνω  Κ.Α..

6.    Τροποποίηση της από 25-5-2017 συναφθείσης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κηφισιάς και της Σύζινου Σ. Παναγιώτας με τίτλο «Δαπάνη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών δημιουργίας γραφείου σταδιοδρομίας και διαμεσολάβησης».

7.    Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (πρατήριο άρτου) επί των οδών Γ. Νικολάου 10 & Αθ. Διάκου, Ο.Τ. 159Α , Κηφισιά.

8.    Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ζαχαροπλαστείο – γαλακτοπωλείο – αναψυκτήριο) επί της οδού Κυριαζή 9, Ο.Τ. 34, Κηφισιά.

9.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Σύνδεση του υπάρχοντος δικτύου της εταιρείας «ΚΑΣΤΡΙ ΑΕ»” με αρ. μελέτης: 33/2015.  

10.    Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2017», προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. 20.7335.03 οικονομικού έτους 2017.

11.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή στεγών Σχολικών κτηρίων».

12.    Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών πέριξ του Ο.Τ. 15 της περιοχής Υπόλοιπο Αγίας Κυριακής.

13.    Έγκριση χορήγησης άδειας παράστασης στην εταιρεία ART & THEAMATA M.I.K.E. για την διεξαγωγή πολιτιστικών, μουσικοχορευτικών, θεατρικών παραστάσεων, σε ιδιωτικό υπαίθριο περιφραγμένο χώρο στο Ο.Τ. Ο9 επί της οδού Αχαρνών (έναντι σούπερ μάρκετ my market), στην Κηφισιά και για το χρονικό διάστημα από 15-12-2017 έως και 7-1-2018.

14.    Έγκριση παραχώρησης του χώρου διαδοχικής ταφής σε νέο δικαιούχο.
15.    Διαγραφή συνολικού ποσού 153,54€ από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ., λόγω εσφαλμένης εγγραφής.

16.    Επί αιτήματος για διαγραφή προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής ποσού 1.994,28€.

17.    Επί αιτήματος για διαγραφή προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής ποσού 2.888,20€.

18.    Επί αιτήματος για διαγραφή κλήσεων Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 295,50€ πλέον προσαυξήσεων.

                                                    

                                                                   Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                           του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                   ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για