29η Ειδική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 28.11.2018

29η Ειδική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 28.11.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 28-11-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, στην          29η  ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

 

 1.    Επί της 547/2018 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με  την έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2017 (άρθρο 163,     Ν. 3463/2006).  

 2.    Επί της 548/2018 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2017 του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 163, Ν. 3463/2006).

                                        

                                                      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για