29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.10.2018

29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.10.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Επί αιτήματος Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε.

 2. Επί αιτήματος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας «ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021» για παραχώρηση χρήσης του οικοπέδου επί της οδού Δαρδανελίων.

 3. Έγκριση της τμηματικής παραλαβής σταδίων της μελέτης με τίτλο: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 7 Δήμου Ελευσίνας».

 4. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 και της έκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 5. Έγκριση της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας αλλά και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως, βάσει των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του Ν. 2190/1920, η οποία καθίσταται ανίσχυρη κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920.

 6. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης πληρωμής συνδρομών σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα (συγκεκριμένα για την ηλεκτρονική Νομική Βάση πληροφοριών της εταιρείας Καραγιλάνης Μ. ΕΠΕ.

 7. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 372,00 € για την αμοιβή δικηγόρου για τον χειρισμό της με ΓΑΚ 82901/2018 αίτησης την οποία κατέθεσε ο Αλέξανδρος Γκαμαγκάς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και αφορά σε ρύθμιση χρεών προς το Δήμο Ελευσίνας.

 8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.960,00 € για την αμοιβή δικηγόρου για τον χειρισμό της υποθέσεως της απαλλοτριώσεως του «κτήματος Μορφοπούλου» και ειδικότερα την κατάθεση αιτήσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών για τον ορισμό προσωρινής τιμής αποζημιώσεως.

 9. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

 10. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 2. Διαγραφή οφειλής (κωδικός οφειλέτη 10985).

 3. Απαλλαγή από προσαυξήσεις (κωδικός οφειλέτη 27567).

 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για