29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ την Τρ 14-11-23 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο : Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2023.

Θέμα 2ο : Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.185/2021 (ΦΕΚ1755/τ.Β΄/11-04-2022) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,αναφορικά με τηνκαθιέρωση διαφορετικού ωραρίου
λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου που λειτουργούν σε 12ωρη και 24ωρη βάση, ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων και τους κλάδους.

Θέμα 3ο : Ορισμός αναπληρωματικών μελών των Επιτροπών: “Επιτροπή Παρακολούθησης” και “Επιτροπή Παραλαβής (Μηχανισμός Πιστοποίησης)” της πράξης Κέντρο
Κοινότητας (Κεντρική Δομή) και Παράρτημα Ρομά Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης αναφορικά για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων – αιθουσών του 3ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, για την υλοποίηση του προγράμματος
εκμάθησης Ρωσικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2023-2024

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για τις «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτ/βάθμιας Εκπαίδευσης για τα Έτη 2024-2025».

Θέμα 6ο : Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 67/2012 απόφασης περί «Αποζημίωσης ιδιοκτησίας, Λαζάρου Ασπασίας συζ. Εμμανουήλ Καζήρη, λόγω Πράξης Εφαρμογής
της περιοχής “ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΩΝ” στο Ο.Τ. 17 καθώς και επανακαθορισμού τιμής μονάδος σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 174/23 απόφασης Δ.Σ. & την
υπ΄αριθ.4802/21 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

Θέμα 7ο : Έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 544 στην περιοχή Παραλία τουΔήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 8ο : Αναγκαιότητα αγοράς οικοπέδου καςΓρηγοράκηΊννας με ΚΑΕΚ 050253701001, επί των οδών Φυλής, Δοϊράνης και Μακρυγιάννηστο Ο.Τ.10-0Α.

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης οριοθέτησης υδατορεμάτων στα πλαίσια της μελέτης μετίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ
ΚΑΙΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ».

Θέμα 10o: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τίτλο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ,ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Θέμα 11ο : ‘Eγκριση 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ».

Θέμα 12ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τίτλο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ».

Θέμα 13ο : Έγκριση 1ουΑ.Π. του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» και Β. Παράταση συμβατικής προθεσμίας.

Θέμα 14ο : Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Ρ 17 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Θέμα 15ο : Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ».

Θέμα 16ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ), ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Θέμα 17ο : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μηεπικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12,
R13) Αποθήκευσηςχωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών, που προορίζονται για ανακύκλωση και προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα μετά από διαλογή στην
πηγή, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R13) και αποθήκευση ΑΗΗΕ», της εταιρείας «ΜΑΡΙ ANAKYKΛΩTIKH Α.Ε», που λειτουργεί στη θέση « Σπιθάρι»,
του Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα 18ο : Έγκριση επί της υπ’αριθμ. 31/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του έργου:
«Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), του Λατομείου Αδρανών Υλικών και Συνοδών Δραστηριοτήτων – Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ,
της εταιρείας «ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ Α.Ε», στη θέση ΞΗΡΟΡΕΜΑ, του Δήμου Ασπροπύργου»

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 32/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Ανταλλαγή εδαφικών τμημάτων μεταξύ του Δήμου Ασπροπύργου
και της εταιρείας OSCAR A.B.E.E., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρτ. 46560/24-08-2023 εισήγηση της Δ/νσηςΠολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 284/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Ασπροπύργου με την
εταιρεία ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ Α.Ε. στο πλαίσιο δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του Περιβάλλοντος

Θέμα 21ο : Λήψη απόφασης για την «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΔΑ:6ΦΗΣΟΡ05-1ΡΤ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 M3 ΚΑΙ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ»

Θέμα 22ο : Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης του έργου που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/7.

Θέμα 23ο : Μερική διαγραφή Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2023 για την μη ηλεκτροδοτούμενη εταιρεία του κου EYBUOMWAN PETER, λόγω πυρκαγιάς.

Θέμα 24ο : Διαγραφή μέρους ποσού Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενου χώρου για την εταιρεία με την επωνυμία << ALPHA GREEN PALLETS HOXHA ENKELEJD>>.

Θέμα 25ο : Διαγραφή βεβαίωσης με ΧΚ 6176/2023 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Θέμα 26ο : Διαγραφή βεβαίωσης με Χ.Κ 5993/2023 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΤΣΕΜΠΕΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Θέμα 27ο : Διαγραφή χρηματικού καταλόγου 6076/2023 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΜΠΑΤΖΕΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, λόγω εξόφλησης

Θέμα 28ο : Διαγραφή βεβαίωσης με Χ.Κ 5949/2023 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ τουΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Θέμα 29ο : Διαγραφή βεβαίωσης με Χ.Κ 6582 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΝΑΖΑΡΕΝΚΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ.

Θέμα 30ο : Διαγραφή βεβαίωσης με Χ.Κ 6964/2023 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

Θέμα 31ο : Διαγραφή χρηματικού καταλόγου 7523/2023 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ονόματι ΣΟΥΡΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, λόγω εξόφλησης με οίκοθεν.

Θέμα 32ο : Διαγραφή βεβαίωσης με Χ.Κ 6062 που αφορά κλήση ΚΟΚ επ’ ονόματι MOXHALLI NIKO του JORGO.

Θέμα 33ο : Λήψη απόφασης ρύθμισης οφειλής κατόπιν αιτήματος κουΤζεμπελίκου Νικολάου & Κωνσταντίνου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ» .

Θέμα 34ο : Λύση συναφθείσας σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων .

Θέμα35ο : Λήψη απόφασης για την ιδιοκτησία του κου Μαυράκη Ιωάννη του Αργυρίου στην περιοχή Ρουπάκι.

Θέμα36ο : Οικονομική επιχορήγηση κατόπιν αιτήματος του συλλόγου εργαζομένων στους Ο.Τ.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για