3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 12.02.20

3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 12.02.20

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καλείστε την Τετάρτη 12
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ
1. Επί αιτήματος δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας με θέμα: «Συζήτηση –
ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών, της περιουσίας τους, της
μετακίνησής τους και της κυκλοφορίας τους στην πόλη μας».

2. Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού (σύμφωνα με την παρ. 1 του ά. 70 του Ν.
3852/10) .
ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

3. Λήψη απόφασης για υλοποίηση ενισχύσεων και κατασκευών στον Κοινόχρηστο
Χώρο Ο.Τ. 41Γ σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4067/2012 όπως αυτό ισχύει.

4. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

5. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
παραλαβής του έργου: «Kατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Ελευσίνας».
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Κουρούνης

6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, του
προαύλιου χώρου και όλων των αιθουσών του σχολικού συγκροτήματος του 1ου –
3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας στην Κ.Ε.Δ.Ε., για την πραγματοποίηση των
αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ελευσίνας από την 28η Φεβρουαρίου 2020
έως και την 2η Μαρτίου 2020 από τις 16:00.

7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου των Παλαιών Αποθηκών
Ελαιουργικής επί των οδών Αφών Μουρίκη & Ιεράς Οδού στην Ελευσίνα στο ΝΠΔΔ
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Ελευσίνας για την πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ – Αρμόδιος
Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς

8. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εκποίησης κινητών πραγμάτων (οχημάτων,
μηχανημάτων έργου & παντός άχρηστου υλικού –scrap-).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Παύλος Κουκουναράκης

9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016 .

10.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Δημοσίων
Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για