3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ την Τε. 24-01-2024 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

ΘΕΜΑ 1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων μειοψηφίας που δεν εκπροσωπούνται στη Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με το αρθρ. 74
παρ.10 του Ν.3852/2010
(Εισηγητής κα. Βογιατζόγλου)

ΘΕΜΑ 2. Εκλογή εκπροσώπων για την γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ) στο πλαίσιο
εφαρμογής των διατάξεων του Π. Δ/τος 75/2011 (ΦΕΚ 182/22-08-2011) όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 3/2024
(ΦΕΚ 3/Α/15-1-2024) και ισχύει
(Εισηγητής κα. Βογιατζόγλου)

ΘΕΜΑ 3. Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Α.Υ.
(Εισηγητής κ. Τζιβελέκας)

ΘΕΜΑ 4. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων
και εξόδων του Δήμου έτους 2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο.
(Εισηγητής κ.Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 5. Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων
για κάθε μήνα του έτους 2024
(Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 6. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
(Εισηγητής κα. Βογιατζόγλου)

ΘΕΜΑ 7. Λήψη απόφασης ανανέωσης Εκπροσώπησης Νομιμοποίησης στην ALPHA BANK
(Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 8. Λήψη απόφασης ώστε, να ανοιχθούν δύο νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί στην ALPHABANK
(Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 9. Ανανέωση Νομιμοποίησης Εκπροσώπησης στην Τράπεζα Ελλάδος
(Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 10. Ορισμός χρηστών στο ΔΙΑΣ PORTAL στην Τράπεζα Ελλάδος
(Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 11. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
και προμηθειών για το έτος 2024 βάσει του Ν.4412/2016
(Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 12. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2024
(Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 13. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Ακινήτων του αρθρ. 2 παρ. 1 του Ν. 429/1976 (A 235) για το έτος 2024
(Εισηγητής κ.Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 14. Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικές με κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών
αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου, για το έτος 2024
(Εισηγητής κ.Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 15. Ορισμός αιρετών εκπροσώπων για την συγκρότηση της Επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 16. Ορισμός εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης Υμηττού
(Εισηγητής κ. Κατσαρός)

ΘΕΜΑ 17. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο διοικητικό συμβούλιο του Διαδημοτικού Δικτύου πολιτισμού
στη Σκιά των Βράχων Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 18. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Εισηγητής κ. Αδαμ)

ΘΕΜΑ 19. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Εισηγητής κ. Αδαμ)

ΘΕΜΑ 20. Ορισμός Εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια
(Εισηγητής κ. Αδαμ)

ΘΕΜΑ 21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση
του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού ” (αρ. μελ.: 76/2017).
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

ΘΕΜΑ 22. Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ“
(Εισηγητής κ. Γιαννακούρας)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για