3η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

ΘΕΜΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις
Θέμα 1ο  Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα 2οΠρόσληψη κατά προτεραιότητα προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
      Θέμα 3οΤροποποίηση των υπ’ αριθμ. 255/2022 και 17/2023 προηγούμενων αποφάσεων του σώματος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τον Ν.5013/2023 (άρθρο 31)  που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ.:4. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών (για λοιπές προμήθειες και υπηρεσίες, εκτός α) ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, μηχανολογικού εξοπλισμού-υπηρεσίας, β) προμήθειας υλικών & εξοπλισμού υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πρασίνου & της Υπηρεσίας Καθαριότητας και γ) προμήθειας καυσίμων), για το έτος 2023 βάσει του Ν.4412/2016 .
    Θέμα 4οΑκύρωση της αριθμ. 5/2023 προηγούμενης απόφασης του Σώματος περί «Έγκρισης  διενέργειας  τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία μίσθωσης εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού», κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής. 
  Θέμα 5οΈγκριση χορήγησης – ανανέωσης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής.
  Θέμα 6οΈγκριση έκδοσης απόφασης χορήγησης άδειας 3 θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Θέμα 7οΈγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δαφνης – Υμηττου».
  Θέμα 8οΈγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Β`θμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού».
  Θέμα 9ο  Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
  Θέμα 10οΈγκριση έκτακτης  επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού».
  Θέμα 11οΈγκριση έκτακτης  επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού».
  Θέμα 12οΈγκριση όρων σύναψης συμφωνίας του Δήμου με φιλοζωικά σωματεία- οργανώσεις, σύμφωνα με τον Ν.4830/2021.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για