3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού. 23.03.21

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
    1.    Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 1/2021 και 2/2021. i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    2.    Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)». 
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    3.    Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 
2021. 

    4.    Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2020 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ) με την τακτική 
επιχορήγηση που λαμβάνουν από το Δήμο Παπάγου – Χολαργού. 
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    5.    Εξέταση αιτήματος της κας Παναγιώτας Μητσιώτη, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός του 2ου – 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Παπάγου. 
iv. ΓΕΝΙΚΑ 

    6.    Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην εκστρατεία «Ώρα της Γης» 2021. 

    7.    Ψήφισμα πρότασης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού», για τη μη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή, με αφορμή την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

    8.    Συζήτηση πρότασης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού» και λήψη απόφασης – ψήφισμα προς την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, για την ανανέωση – παράταση των συμβάσεων και την μετατροπή σε αορίστου των εργαζομένων στην Κοινωφελή εργασία. 

    9.    Συζήτηση πρότασης της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου» και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών». 

    10.    Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση διορθωμένης νέας μελέτης σηματοδότησης διάβασης πεζών, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Ανδριανουπόλεως της Κοινότητας Παπάγου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για