3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 21.02.2018

Συνεδρίαση: 3η

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21.02.2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 01/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
(Νομική Υπηρεσία)
2. Καταγγελία της μίσθωσης και δικαστικές ενέργειες για την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων από την εταιρεία «Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΙΚ. ΡΩΙΜΠΑ Ο.Ε.», για το ανθοπωλείο στο Κοιμητήριο Παπάγου και για την απόδοση στο Δήμο του μισθωμένου ακινήτου.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018 με κάλυψη δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές (υπηρεσία δημοτικών κοιμητηρίων), για τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
4. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018 με κάλυψη δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, για τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 26529/07.11.2016 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου».
6. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, για το έτος 2018.
8. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων, για το έτος 2018.
9. Παροχή σύμφωνης γμώμης για την ίδρυση πρατηρίου άρτου – προϊόντων ζαχαροπλαστικής, στο Ο.Τ. 289 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
11. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 4ου Τριμήνου 2017.
12. Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών.
13. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης.
14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου.
15. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων.
16. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
17. Ορισμός αμοιβών εκπροσώπων ΤΕΕ σε Επιτροπές εισήγησης για ανάθεση μελετών.
18. Έγκριση κατάταξης Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ.Α/2017).
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Εγκαταστάσεων Παπάγου – Χολαργού 2016».
20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Αντιστήριξη όμορων ιδιοκτησιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Αλευρά στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου».
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Επισκευή μόνωσης λεκάνης Μεγάλου Πάρκου».
23. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου».
24. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017».
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
25. Επικαιροποίηση και ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 129/15.07.2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
26. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων επί των οδών:
• Δογαροπούλου 1 & Μαυραγάνη
• Πίνδου 25
• Ζακυνθινού 48
• Μενίππου 32
vi. ΓΕΝΙΚΑ
27. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 13/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Χολαργός, 16.02.2018
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για