3η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 06.02.2019

3η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 06.02.2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 06-02-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Β.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
Γ.  Έκτακτα θέματα  
Δ.  Τακτικά θέματα

1. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.

2. Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.

3. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2019 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

4. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για τις τρεις επιχειρήσεις του Δήμου και έκδοση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αντικατάσταση εκλιπόντος εκκαθαριστή.

5. Έγκριση συμπλήρωσης του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς, αρ. απόφ 280/2018, ως προς την μεταφορά παιδιών με το σχολικό λεωφορείο.

6. Κατανομή συμπληρωματικής επιχορήγησης ΚΑΠ 2018 που εισπράχθηκαν από τον Δήμο το 2019, ποσού 13.729,37€

7. Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 760/28-12-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην κατανομή Δ’ δόσης του 2018, στις Σχολικές Επιτροπές ΠΕ και ΔΕ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, λόγω του ότι η Δ’ δόση δεν κατανεμήθηκε και βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019.

8. Λήψη απόφασης για την αλλαγή χώρου Διοίκησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από την οδό Κέδρου 2, Κοινωνικό Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Κηφισιάς, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 3, ο οποίος καλύπτει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και εξυπηρετεί καλύτερα του πολίτες καθόσον ευρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

9. Λήψη απόφασης για απόδοση των χρηματικών ποσών από τον ΦΗΧ 2018 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

10. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή σε πενταμελή επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας οικοπέδου μετά κτίσματος (Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Κηφισιάς) στο πλαίσιο διερεύνησης μετά από πρόταση της Διοίκησης για πιθανή μεταστέγαση του 2ου Νηπ/γείου Κηφισιάς.

11. Έγκριση Πρότασης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

12. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς».

13. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής για το επίδομα ευάλωτων οικονομικά κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Πάσχα 2019.

14. Κοπές Δέντρων.

15. Επί της 4/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς: «Δέσμευση επτά (7) θέσεων στάθμευσης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) για σχολικά λεωφορεία, έναντι του Μουσείου Γουλανδρή επί της οδού Λεβίδου στο Ο.Τ. 71 του Δήμου Κηφισιάς».

16. Επί της 5/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά: «Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Δέσμευση τριών θέσεων στάθμευσης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) επί της οδού Αγ. Τρύφωνος στην Κηφισιά, για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων».

17. Επί της 6/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς: «Μονοδρόμηση της οδού Ανθεσμίων στην Κηφισιά, σε όλο το μήκος της, με κατεύθυνση από την οδό Πηγών προς την οδό Τατοΐου».

18. Επί της 7/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς: «Αντιδρόμηση της οδού Αίγλης στο τμήμα μεταξύ των οδών Διός και Αγραύλης στην Κηφισιά».

19. Επί της 8/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP, επί της οδού Κάσου, στη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου στην Κηφισιά».

20. Επί της 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς: «Μονοδρόμηση των οδών Τσόκρη και Μουστάκα στην Κηφισιά».

21. Επί της 16/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας: «Λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί της οδού Καστρίτσας στη Νέα Ερυθραία».

22. Επί της 14/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της υπ’αρ. 654/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι ανάθεσης της υπόθεσης σε άλλο δικηγόρο λόγω κωλύματος του δικηγόρου που είχε ορισθεί με την τροποποιούμενη απόφαση.

23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ΧΑΝ».

24. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Ανύψωση Φρεατίων 2017».

25. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Αντικατάσταση Παλαιών Αγωγών Δευτερεύοντος Δικτύου Ύδρευσης».

26. Διαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους συνολικού ποσού 407,68€.

27. Μειώσεις – Διαγραφές χρεών τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας.

28. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 145.010,41€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

29. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 689,04€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
30. Διαγραφή ποσού 429,97€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

31. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών από τον 951/2015 χρηματικό κατάλογο λόγω υπαγωγής και τακτοποίησης με τον Ν. 4495/2017.

32. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών από χρηματικούς καταλόγους λόγω ολοσχερούς εξόφλησης με τον      Ν. 4178/2013.

33. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστου υλικού.

                                                          

                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                           του Δημοτικού Συμβουλίου

                               ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΑΠΑΚΗ  ​

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για