31η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.12.2017

31η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.12.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 20-12-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην 31η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

 Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
 Β.  Ενημέρωση – Απολογισμός Υλοποίησης Συμμετοχικού Προϋπολογισμού 2017
 Γ.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
 Δ.  Έκτακτα θέματα
 Ε.  Τακτικά θέματα

1.    Έναρξη διαδικασίας εκτέλεσης της υπ΄αρ. 499/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τις ιδιοκτησίες στο Ο.Τ. Κ.Χ. 560 Πολεοδομικής Ενότητας 12 (Αδάμες) της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.

2.    Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

3.    Λήψη απόφασης για τη μίσθωση μηχανήματος έργου λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα (αρ. 61 Ν.3979/2011), προϋπολογισμού δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ 10.000,00€, με Κ.Α. 30.6495.23 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, με τίτλο «Αποκομιδή μπαζών από κοινόχρηστο χώρο εντός του Ο.Τ. 933».

4.    Λήψη απόφασης: α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας κάδων απορριμμάτων ποσό πολυετούς δαπάνης (με ΦΠΑ) 149.544,00€ (49.544,00 θα βαρύνουν τον Κ.Α. 20.7135.11 προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 ενώ 100.000,00€ τον Κ.Α. 20.7135.11 του προϋπολογισμού του έτους 2018, β) έγκριση της με αριθμό 5/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και γ) επί της εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

5.    Συζήτηση επί του τρόπου προστασίας της α΄ κατοικίας οφειλετών του Δήμου Κηφισιάς.

6.    Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης της εταιρείας: Ε. & Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέχρι 31.03.2018.

7.    Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό συγκεκριμένων Δημοτικών χώρων ως Διατηρητέα Μνημεία.

8.    Επί της 47/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης, σε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, στην οδό Ιλισίων, αρ. 24, στην Κηφισιά».

9.    Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (παντοπωλείο – οπωροπωλείο – πρατήριο άρτου) επί των οδών Αθ. Διάκου 42 και Νικολάου 10, Ο.Τ. 159Α, Κηφισιά.

10.     Έγκριση αλλαγής χρήσης από κατοικία σε κτήριο γραφείων διατηρητέου κτηρίου, επί των οδών Πατριάρχου Μαξίμου 7 και Μυρσίνης 24, Ο.Τ. 174Α  στην Κηφισιά.  

11.     Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2018 (αρ. 32 Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

12.     Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης».

13.     Διαγραφή ποσού 26,77€ ως μη οφειλόμενο.

14.     Διαγραφή ποσού 42,01€ ως μη οφειλόμενο.

15.     Διαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

16.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού επί των οδών Μπουμπουλίνας 19 και Σοφοκλέους, Ν. Ερυθραία.

17.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού επί της οδού Ελευθέρων 16, Κηφισιά.

18.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 537,71€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

                                         

                                                      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                του Δημοτικού Συμβουλίου

                                       ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για