32η Δημόσια Συνεδρίαση Δια Ζώσης και Τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου

Θέμα 1ο : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ασπροπύργου, Οικονομικού Έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 2ο : Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το γυμναστήριο βαρέων αθλημάτων.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Δήμου Ασπροπύργου, Κος Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης επί του αιτήματος παραίτησης Διοικητικού Συμβούλου από τον
το Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ, με την επωνυμία «ATTICA TV».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ, με την επωνυμία «ATTICA TV», Κος Δημήτριος Καγιας.

Θέμα 4ο : Έγκριση επικαιροποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Βρεφικών Σταθμών της Κ.Ε.Δ.Α.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, Κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης επί 401/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Πρόταση δωρεάς προς τον Δήμο Ασπροπύργου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΤΡΙΜ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφαση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2023-2024.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοτικής Παιδείας, Κος Γεώργιος Φίλης

Θέμα 7ο : Παράταση υπάρχουσας μίσθωσης ακινήτου (΢τέγαση των δραστηριοτήτων τμήματος ΣΚΑΚΙ του ΟΑΦΝΤΗ )του Δήμου Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 8ο : Παράταση υπάρχουσας μίσθωσης ακινήτου (Στέγαση και λειτουργία των Υπηρεσιών) του Δήμου Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 9ο : Παράταση υπάρχουσας μίσθωσης ακινήτου (Αποθηκευτικός χώρος των Υπηρεσιών) του Δήμου Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 10ο : Παράταση υπάρχουσας μίσθωσης ακινήτου (Στέγαση Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου) του Δήμου Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Κος Φίλιππος Πάνου..

Θέμα 11ο : Ορισμός τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών (παρ. 1, 2, του άρθρου 1 και παρ. 3, του άρθρου 3, του Π.Δ. τος 270/81)
για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Κος Φίλιππος Πάνου..

Θέμα 12ο : Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής, βάσει της παρ.1, του άρθρου 7, του Π.Δ/τος 270/81 (εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2023).
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Κος Φίλιππος Πάνου..

Θέμα 13ο : Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων, που πρόκειται υποχρεωτικά να σφαγούν ή να θανατωθούν, για το έτος 2023.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Κος Φίλιππος Πάνου..

Θέμα 14ο : Ορισμός ειδικού εκπροσώπου για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα “Eurobank –Ergasias A.E.” και εξουσιοδότηση υπογραφής.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Κος Φίλιππος Πάνου..

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για