32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 6-9-23 και ώρα 17:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να συντάξει και να καταθέσει έξι (6) εφέσεις κατά της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» αναφορικά με θέματα δημοτικής φορολογίας.

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό μίας υποθέσεως προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για τα έτη 2018 και 2019 (ΠΡ15441/2019 και ΠΡ3352/2023)

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με τo χειρισμό της Αιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλαν οι Κολεντίνης Χρήστος, Παντζαρτζή Ελένη-Ναταλία, Τοπαλίδου Μαρία, Σαριανίδη Βαρβάρα και MaguSlavka ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας (υπ’ αριθμ. ΓΑΚ 83896/2023 και ΕΑΚ 8258/2023 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ).

ΘΕΜΑ 4. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας Ελένης Σουρλή για τη σύνταξη γραπτής γνωμοδοτήσεως προς τον Δήμο Ελευσίνας σχετικά με τις άμεσες δικαστικές ενέργειες, που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν για την αποτροπή της διακίνησης του ΥΦΑ (LNG) από τη θέση «ΚΡΟΝΟΣ» του λιμένα Ελευσίνας, αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε., εντός του οικιστικού ιστού.

ΘΕΜΑ 5. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας Ελένης Σουρλή για να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της διακίνησης του ΥΦΑ (LNG) από τη θέση «ΚΡΟΝΟΣ» του λιμένα Ελευσίνας, εντός του οικιστικού ιστού.

ΘΕΜΑ 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2023.

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση παραλαβής της μελέτης του διατηρητέου κτηρίου της Παλιάς Ελαιουργικής όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την επικαιροποίησή της και συγκεκριμένα της μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου Παλιάς Ελαιουργικής στο Ο.Τ. 40Α και αλλαγή χρήσης σε χώρο Πολιτισμού» επί των οδών Κανελλοπούλου – Μορφόπουλου και Στάθη στο Ο.Τ. 40Α του Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 8. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 12106 /16-6-2023 σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας 2022» ποσού 1.550.770,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση πλαστικού τάπητα Βοηθητικού Γηπέδου στο Ο.Τ. 258 του Δήμου Ελευσίνας στο Νομό Αττικής».

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (1ος ΑΠΕ) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Συνδέσεις Αποχέτευσης 2021».

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 2021».

ΘΕΜΑ 12. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Νεκροταφείου Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 12985/28-6-2023 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11982/6-7-2021 αρχικής σύμβασης για την δαπάνη με τίτλο: «Συντήρηση, Αποκομιδή και Λιπασματοποίηση Πρασίνου».

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2849/9-2-2023 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21970/20-12-20231 αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου – κοινωνικό εστιατόριο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ελευσίνας – ΤΜΗΜΑ Α’».

ΘΕΜΑ 15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.12464/22-06-2023χρονική παράταση της υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.10048/22-06-2022 αρχικής συμβάσης για την δαπάνη με τίτλο: «Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού δημοτικών υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3756/24-2-2023 2η χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2820/26-2-2029 αρχικής σύμβασης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για τις ομάδες Α1.1 μέχρι Α1.6 και Α1.8 μέχρι Α1.23 και Α1.30 (Σ)» και η οποία παρατάθηκε αρχικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οι. 3039/25-2-2023 σύμβαση.

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 12805/27-6-2023 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2015/27-1-2023 αρχικής σύμβασης για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων σε αύλειους χώρους Σχολικών Μονάδων».

ΘΕΜΑ 18. Διαγραφές Βεβαιωμένων τελών Φόρων & Δικαιωμάτων.

ΘΕΜΑ 19. Διαγραφή βεβαιωμένων Δημοτικών Τελών & Φόρων

ΘΕΜΑ 20. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2023 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας»

ΘΕΜΑ 21. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης ή μη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας μηνός Ιουλίου έτους 2023 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

ΘΕΜΑ 22. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από την πώληση ειδών κυλικείου (σύμφωνα με την παρ. 3 του ά. 259 του Ν. 3463/2006) στο πλαίσιο διεξαγωγής των εκδηλώσεων του «Φεστιβάλ Αισχύλεια» έτους 2023 καθώς και καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας του κυλικείου έως το τέλος του έτους.

ΘΕΜΑ 23. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από την πώληση ειδών πωλητηρίου (giftshop) (σύμφωνα με την παρ. 3 του ά. 259 του Ν. 3463/2006) στο πλαίσιο διεξαγωγής των εκδηλώσεων του «Φεστιβάλ Αισχύλεια» έτους 2023 καθώς και καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας του πωλητηρίου έως το τέλος του έτους.

ΘΕΜΑ 24. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης για τις επισκέψεις σχολείων στο πλαίσιο λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής για τη σχολική περίοδο 2023-2024 (σύμφωνα με την παρ. 3 του ά. 259 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΘΕΜΑ 25. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 26. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί τουψηφισθέντος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης ο.ε. 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 27. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί τουψηφισθέντος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης ο.ε. 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 28. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί τουψηφισθέντος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης ο.ε. 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 29. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί τουψηφισθέντος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης ο.ε. 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 30. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί τουψηφισθέντος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης ο.ε. 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 31. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί τουψηφισθέντος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης ο.ε. 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 32. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του ψηφισθέντος απολογισμού ο.ε 2022 του
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 33. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του ψηφισθέντος απολογισμού ο.ε 2022 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 34. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 349/23 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 35. Αντικατάσταση εκπροσώπου (τακτικού) του Δήμου μας στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων που βρίσκονται στη θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε Α.Ε. για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ 36. Αντικατάσταση εκπροσώπου (τακτικού) του Δήμου μας στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων που βρίσκονται έξω από την θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ 37. Αντικατάσταση εκπροσώπου (τακτικού) της επιτροπής βάσει του άρθρου 35 της αριθμ. 2131/4/90224/2022 Υ.Α. (Β’6543).

ΘΕΜΑ 38. Αντικατάσταση εκπροσώπων (τακτικό & αναπληρωματικό) ως μέλη στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για