32η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς την 09-08-2023, και ώρα 19:45

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Καταβολή εισφοράς έτους 2023 στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΠΡΟΝΟΗ», βάσει Προγραμματικής Σύμβασης (παρ.5 άρθρου 267 του Ν.3463/06, όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 25 του Ν.3613/2007).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση πρόσληψης έντεκα (11) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για το έτος 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση του υπ΄αρ. 30727/27-07-2023 πρακτικού 1: «Προσωρινός Πίνακας Επιλογής Φιλοξενούμενων Παιδιών των Παιδικών-Βρεφικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς» της Ειδικής Επιλογής Παιδιών, για το σχολικό έτος 2023-2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης

ΘΕΜΑ 4. Λήψη απόφασης για την ίδρυση νέου ΕΝΕΕΓΥΛ (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο), στα όρια του Δήμου Κηφισιάς και την στέγασή του σε ανεξάρτητο χώρο του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΔΕΠ κ. Καραλή.

ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης για την μεταστέγαση 39 μαθητών της Α΄ Γυμνασίου του ΕΝΕΕΓΥΛ Αγίας Παρασκευής σε ανεξάρτητο χώρο του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ΔΕΠ κ. Καραλή.

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2018».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολεία του Δήμου Κηφισιάς (Συγχρηματοδότηση Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020)» με αναθεώρηση.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 8. Επί της υπ’αρ. 30758/27-7-2023 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για κοπές δένδρων στις υπό διάνοιξη οδούς πέριξ χώρου πρασίνου Ο.Τ. 1004.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ή μη ονομασίας του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, που βρίσκεται στην Πολιτεία, μεταξύ των οδών Κοκκιναρά, Κων/νου Καραμανλή, Κουντουριώτου και Ηροδότου στην Κηφισιά.

ΘΕΜΑ 10. Γνωμοδότηση περί όχλησης ή μη εμπορικού καταστήματος, κατάστημα οπτικών και εφαρμογής φακών επαφής, στο ακίνητο επί της οδού Κολοκοτρώνη 12, Ο.Τ.75 Ζώνης ΙΙ, του Παραδοσιακού Τμήματος Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 11. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση νέας υδροπαροχής, για την υδροδότηση κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, που περικλείεται από τις οδούς Νέστορος – 25ης Μαρτίου – Αγ. Νεκταρίου – Αρκαδίου στην Άνω Κηφισιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδίλης – Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 12. Επί της υπ΄αρ. 31331/01-08-2023 εισήγησης του Τμ.Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Παραβόλων και Προστίμων για διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ΠΟΕ (ετών 2004 – 2010).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 13. Επί της υπ΄αρ. 31656/04-08-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και Δημόσιας Περιουσίας, σχετικά με οφειλές από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 14. Επί της υπ΄αρ. πρωτ. 31721/04-08-2023 εισήγησης του Τμ. Ταμειακής Υπηρεσίας για τη διαγραφή προσαυξήσεων, λόγω μη επίδοσης ατομικής ειδοποίησης οφειλών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για