34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με τo χειρισμό της
Αιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλαν δύο (2) εργαζόμενοι του
Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία
Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας (Μη Αυτοτελής Αίτηση Προσωρινής
Διαταγής).

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κόντου Αγγελικής αναφορικά με τον χειρισμό των
αγωγών που άσκησαν είκοσι οκτώ (28) εργαζόμενοι κατά του Δήμου Ελευσίνας ( ΓΑΚ
90011/2023, 90073/2023, 91534/2023, 92673/2023, 67945/2023 & 68798/2023).

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Διαγραμμίσεις οδών».

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση της Ετήσιας επιχορήγησης (5ης δόση) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής &
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας» από τον Δήμο Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ.
πρωτ.:οικ.12985/28-6-2023 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 11982/6-7-2021
αρχικής συμβάσης για την δαπάνη με τίτλο: «Συντήρηση, Αποκομιδή και
Λιπασματοποίηση Πρασίνου».

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ.
πρωτ. οικ.12464/22-06-2023 χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.10048/22-06-
2022 αρχικής συμβάσης για την δαπάνη με τίτλο: «Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά και
τηλετυπικά τέλη εσωτερικού δημοτικών υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ.
πρωτ. οικ.14998/28-7-2023 χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 13556/30-7-2021
αρχικής συμβάσης για την: «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων
της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποιεία, ελαστικά,
ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ) » – Υποομάδα Α.3. (Συντήρηση και επισκευή
ταχογράφων)».

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.
οικ.12913/28-6-2023 σύμβαση παράτασης της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.10473/28-6-2022
αρχικής σύμβασης με τίτλο: «Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Πρώην Κ.Τ.Ε.Ο.)
και έκδοση κάρτας καυσαερίων»

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ.
πρωτ. οικ.15329/2-8-2023 χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ. 13721/2-8-2021
αρχικής συμβάσης για την: «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων
της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποιεία, ελαστικά,
ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ)» – Υποομάδα Α1.3. (Εργασίες (φανοποιεία επί
πλαισίων οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών)».

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την
υπ.αριθμ.πρωτ.οικ. 14992/28-7-2023 χρονική παράταση της υπ.αριθμ.πρωτ. 13555/30-
7-2021 αρχικής σύμβασης με τίτλο: « Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των
οχημάτων της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών ( φανοποιεία , ελαστικά,
ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος» Υποομάδα Α1.4 (μηχανουργικές εργασίες επί πλαισίων
οχημάτων, μηχανημάτων έργου δίκυκλων, μη αυτοκινούμενων οχημάτων και
μηχανημάτων και υπερκατασκευών).

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης ή μη της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Αυγούστου έτους 2023 του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

ΘΕΜΑ 12. Τροποποίηση/Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου
Κοινότητας του Δήμου Ελευσίνας (MIS 5002549)

ΘΕΜΑ 13. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί γενικής παραχώρησης χρήσης υπαίθριων και λοιπών
δημοτικών χώρων, αδειοδότηση υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και έγκριση
τοποθέτησης καλλιτεχνικών έργων σε χώρους αρμοδιότητας Δήμου Ελευσίνας, για
δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
2023 Ελευσίς.

ΘΕΜΑ 14. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί παραχώρησης κτιρίου του πρώην εργοστασίου ΙΡΙΣ και
του περιβάλλοντος χώρου στο Ο.Τ. 41Α & του Ο.Τ. 41Ε για την υλοποίηση συνεδρίου,
στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 Ελευσίς.

ΘΕΜΑ 15. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στην 1η συνάντηση
εργασιών των εταίρων ( core meeting) & την έγκριση μετακίνησης τους στην Λυών
της Γαλλίας , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT IV ( 2021-2027)
_Action Planning Networks, με τίτλο: “One health Network for Cities in Europe –
ONCE”

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για