35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.12.2018

35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.12.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην  35η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67του Ν. 3852/10καλείστε την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018και ώρα19:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ελευσίνας. 
 2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Οκτωβρίου 2018 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
 3. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό της τιμής είσπραξης ενοικίου για τη μίσθωση ξύλινων οικίσκων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της δράσης του « Χριστουγεννιάτικου Χωριού 2018».
 4. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό της τιμής πώλησης ειδών κυλικείου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της δράσης του « Χριστουγεννιάτικου Χωριού 2018».
 5. Έγκριση του 2ουΑΠΕ του έργου: « Διανοίξεις οδών, καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων στην περιοχή Αεροδρομίου».
 6. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών της αναπληρωμένης παγίας προκαταβολής ο.ε. 2018, των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών και την παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: « Διαμόρφωση αθλητικών υποδομών μπροστά στον ελεύθερο χώρο του 1ου& 3ουΓυμνασίου Ελευσίνας».
 8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.232,00 €  για την πραγματοποίηση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου αναφορικά με τον χειρισμό έξι (6) προσφυγών (ΠΡ 2158Β/16, ΠΡ 2159Β/16, ΠΡ 2160Β/16, ΠΡ 2161Β/16, ΠΡ 2162Β/16 & ΠΡ 2163Β/16) που άσκησε η ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ κατά του Δήμου Ελευσίνας. 
 1. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα. 
 2. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας και αντικατάστασή του.
 3. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: « Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας» και αντικατάστασή του. 
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου– 3ουΔημοτικού Σχολείου Μαγούλας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ) για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
 5. Απαλλαγή από προσαυξήσεις.
 6. Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για