36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 25-10-23 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με την νομική εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου κ. Λεωνίδα Παππά και πέντε (5) συμβασιούχων
υπαλλήλων (Γεώργιος Μπιντάς, Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, Νικόλαος Τσεκιρίδης , Κων/νος Πουμπουρίδης, και Γρηγόριος Κοκκίνης) ενώπιον του Β’ τριμελούς
Πλημ/κείου Αθηνών για παράβαση του Ν. 2971/2001 (αρ.Β.Κλ.Θεσπ.: 1363/2023)

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη για τον χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η κα Καλυψώ Μυλωνά κατά του Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη αναφορικά με το χειρισμό της Αιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλαν
είκοσι ένας (21) εργαζόμενοι του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας
(Μη Αυτοτελής Αίτηση Προσωρινής Διαταγής ΓΑΚ 103784/2023, ΕΑΚ 10359/2023).

ΘΕΜΑ 4. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με το χειρισμό της Αιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλαν τρεις (3) εργαζόμενοι
του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας (Μη Αυτοτελής Αίτηση Προσωρινής Διαταγής
ΓΑΚ 102576/2023, ΕΑΚ 10200/2023).

ΘΕΜΑ 5. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου ΓεωργίουΤριαλώνη για να παραστεί στη συζήτηση της εφέσεως που άσκησε ο κ. Δημήτριος Τρυφώνης κατά του Δήμου Ελευσίνας
(ΕΦ 124/23-7-2021)

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση έκθεσης 3ης & 4ης τριμηνιαίας απορρόφησης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων ΔΕ Μαγούλας 2021».

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων απορρόφησης του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης 2021».

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Ελευσίνας 2017»

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ελευσίνας» (αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης).

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση ή μη και παραλαβή της ανάλωσης δαπάνης των απρόβλεπτων που προσδιορίζεται στον 1ο Σ.Π. της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποπεράτωσης
του Β’ Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση της Ετήσιας επιχορήγησης (6η δόση) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής
& Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας» από τον Δήμο Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.οικ.12985/28-6-2023 σύμβαση τροποποίησης της υπ’αριθμ. πρωτ. 11982/6-7-2021
αρχικής συμβάσης για την δαπάνη με τίτλο: «Συντήρηση, Αποκομιδή και Λιπασματοποίηση Πρασίνου»

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την υπ’αριθμ. πρωτ.:οικ.12913/28-6-2023 σύμβαση παράτασης της υπ’αρ. πρωτ.: οικ.10473/28-6-2022
αρχικής σύμβασης με τίτλο: «Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Πρώην Κ.Τ.Ε.Ο.) και έκδοση κάρτας καυσαερίων»

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’αριθμ. πρωτ.:οικ.12464/22-06-2023 χρονική παράταση της υπ’αρ. πρωτ.:
οικ.10048/22-06-2022 αρχικής συμβάσης για την δαπάνη με τίτλο: «Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού δημοτικών υπηρεσιών»

ΘΕΜΑ 15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.3756/24-2-2023 2ηχρονική παράταση της υπ’αρ. πρωτ.:
2820/26-2-2019 αρχικής συμβάσης για την: «Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για τις ομάδες Α1.1 μέχρι Α1.6 και
Α1.8 μέχρι Α1.23 και Α1.30(Σ)» και η οποία παρατάθηκε αρχικά με την υπ’αρ. πρωτ: οικ.3039/25-2-2022 σύμβαση

ΘΕΜΑ 16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’αριθμ. πρωτ.:οικ.20406 /5-12-2022 σύμβαση τροποποίησης της υπ’αρ. πρωτ.:
οικ.18512/21-11-2019 αρχικής σύμβασης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Ελαστικών για τα Οχήματα της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για την ομάδα Α2 Προμήθεια
Ελαστικών για τα Οχήματα Μηχανήματα Έργου & μη αυτοκινούμενα Μηχανήματα του Δήμου (Σ») και η οποία παρατάθηκε χρονικά με την υπ’αρ. πρωτ.:οικ.19453/21-11-2022
σύμβαση παράτασης

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού που εκδόθηκε μετά την υπ’αριθμ. πρωτ.:οικ.14998/28-7-2023 χρονική παράταση της υπ’αρ. πρωτ.:
13556/30-7-2021 αρχικής συμβάσης για την: «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποιϊα,
ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ)» – Υποομάδα Α.3. (Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων)

ΘΕΜΑ 18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την υπ’αριθμ. πρωτ.:οικ.2849/9-2-2023 σύμβαση τροποποίησης της υπ’αρ. πρωτ.: 21970/20-12-2021
αρχικής συμβάσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου-κοινωνικό εστιατόριο, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ελευσίνας -ΤΜΗΜΑ Α΄)».

ΘΕΜΑ 19. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης ή μη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Σεπτεμβρίου 2023
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης».

ΘΕΜΑ 20. Έγκριση ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου περί των οικονομικών καταστάσεων και της Έκθεσης Πεπραγμένων οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία:
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 21. Αποδοχή παραίτησης από την θέση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 22. Ορισμός τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 23. Ορισμός Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 24. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 25. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ελευσίνας στα Σχολικά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για