36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.12.2017

36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 05.12.2017

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 36η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 525/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό πέντε (5) προσφυγών, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

 3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου για το άνοιγμα και τη χρήση του Web banking της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

 4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης «Διαχείριση και εκτέλεση του έργου για το Πρόγραμμα ERASMUS+2017 – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 €.

 5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων για το Πρόγραμμα ERASMUS+2017» – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.160,00 €.

 6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης «Απόδοση στον εταίρο ATHENS MAKERSPASE του Προγράμματος ERASMUS+2017» – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.160,00 €.

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης «Απόδοση στον εταίρο COMUNE DI SIDERNO του Προγράμματος ERASMUS+2017» – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.160,00 €.

 2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης «Απόδοση στον εταίρο 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας του Προγράμματος ERASMUS+2017» – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.160,00 €.

 3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης «Απόδοση στον εταίρο ASSOZIAZIONE DARSANA TERANGA του Προγράμματος ERASMUS+2017» – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.160,00 €.

 4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης «Απόδοση στον εταίρο AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS του Προγράμματος ERASMUS+2017» – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.760,00 €.

 5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας & Προγραμματισμού για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης «Απόδοση στον εταίρο ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE του Προγράμματος ERASMUS+2017» – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.760,00 €.

 6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας & Προγραμματισμού για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης «Απόδοση στον εταίρο LICEO ARTISTICO M.PRETIA.FRANGIPANE του Προγράμματος ERASMUS+2017» – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.160,00 €.

 7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας & Προγραμματισμού για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης «Απόδοση στον εταίρο MUNICIPIO DE BARCELOS του Προγράμματος ERASMUS+2017» – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.760,00 €.

 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης, ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων για το έτος 2018.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για