37η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τε 8-11-23 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Κόντου αναφορικά με το χειρισμό της Αιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλε ο κ.
Γεώργιος Σκινδήλιας ενώπιον του Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας (Μη αυτοτελής Αίτηση
Προσωρινής Διαταγής (ΓΑΚ 103664/2023, ΕΑΚ 10344/2023).

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Διαμαντή Καρυώτη για να συντάξει και να καταθέσει δικόγραφο έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 14326/2023
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής που άσκησαν δώδεκα (12) συμβασιούχοι υπάλληλοι
κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΓΑΚ 94672/2023, ΕΑΚ 2748/2023)

ΘΕΜΑ 4. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής που άσκησαν τριάντα μία (31) σχολικές καθαρίστριες
κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΓΑΚ 67353/2023, ΕΑΚ 1997/2023).

ΘΕΜΑ 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2023.

ΘΕΜΑ 6. Ορισμός συντελεστών επιβαλλόμενων τελών Καθαριότητας & Φωτισμού ο.ε. 2024.

ΘΕΜΑ 7. Καθορισμός συντελεστών Φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων Δήμου Ελευσίνας ο.ε. 2024.

ΘΕΜΑ 8. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων έτους 2024.

ΘΕΜΑ 9. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

ΘΕΜΑ 10. Ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης της πράξης με τίτλο «Καθαρισμός και Συντήρηση φρεατίων
υδροσυλλογης του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε»για το έργο της ΣΑΝΑ 255 με ενάριθμο 2023ΝΑ25500031
(κωδικός Ο.Π.Σ. 5218381) εντάχθηκε στο ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025 σύμφωνα με το έγγραφο μετάπτωσης με αρ.πρωτ 66708/8-8-2023 & με
το με αριθμ. πρωτ. 89915/20-10-2023) έγγραφο περί ορισμού υπολόγων.

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.15025/28-7-2023 χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ.
13508/29-7-2021 αρχικής συμβάσης για την «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών
(φανοποιϊα, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ)» – Υποομάδα Α1.1. (Πλαίσια οχημάτων, και μηχανημάτων έργου)».

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.15016/28-7-2023 χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ.
13510/29-7-2021 αρχικής συμβάσης για την «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών
(φανοποιϊα, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ)» – Υποομάδα Α1.5. (Ηλεκτρολογικές εργασίες επί πλαισίων οχημάτων, μηχανημάτων έργου δικύκλων,
μη αυτοκινούμενων οχημάτων και μηχανημάτων και υπερκατασκευών)».

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.12464/22-06-2023 χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ.
οικ.10048/22-06-2022 αρχικής συμβάσης για την δαπάνη με τίτλο: «Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού δημοτικών υπηρεσιών»

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.15009/28-7-2023 χρονική παράταση της υπ’αρ.
πρωτ. 13549/30-7-2021 αρχικής συμβάσης για την «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών
(φανοποιϊα, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ)» – Υποομάδα Α1.2. (Υπερκατασκευές οχημάτων και μηχανημάτων έργου)».

ΘΕΜΑ 15. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 12985/28-6-2023 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ.
11982/6-7-2021 αρχικής σύμβασης για την δαπάνη με τίτλο: «Συντήρηση, Αποκομιδή και Λιπασματοποίηση Πρασίνου»

ΘΕΜΑ 16. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 20214/23-11-2021 σύμβασης με τίτλο: «Πιστοποίηση οργάνων παιδικών χαρών»

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας 2021».

ΘΕΜΑ 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαγραμμίσεις Οδών».

ΘΕΜΑ 19. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής (προσωρινής – οριστικής) παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων
και Αυλείων Χώρων και Λοιπές Δράσεις στον Δήμο Ελευσίνας» – (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

ΘΕΜΑ 20. Έγκριση επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής του φυσικού εδάφους ενόψει του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, χώρου αναψυχής και
πρασίνου, αθλητικών εγκαταστάσεων & παιδικής χαράς στην Δ.Ε. Μαγούλας».

ΘΕΜΑ 21. Έγκριση προσαρμογής του γηπέδου 5Χ5 στο περιβάλλοντα χώρο του υπό κατασκευή πάρκου Μαγούλας ενόψει του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων,
χώρου αναψυχής και πρασίνου, αθλητικών εγκαταστάσεων & παιδικής χαράς στην Δ.Ε. Μαγούλας».

ΘΕΜΑ 22. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή και Διαμόρφωση Πεζόδρομων», μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022.

ΘΕΜΑ 23. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή και Διαμόρφωση Πεζόδρομων», μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023.

ΘΕΜΑ 24. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Κοινόχρηστων Χώρων – Πλατειών», μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022.

ΘΕΜΑ 25. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Κοινόχρηστων Χώρων – Πλατειών», μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2023.

ΘΕΜΑ 26. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Κοινόχρηστων Χώρων – Πλατειών», μηνών Απριλίου – Μαϊου – Ιουνίου 2023.

ΘΕΜΑ 27. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Κοινόχρηστων Χώρων – Πλατειών», μηνών Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2023.

ΘΕΜΑ 28. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Χώρου Αναψυχής και Πρασίνου, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Παιδικής Χαράς
στη Δ.Ε. Μαγούλας», μηνών Μαϊου – Ιουνίου – Ιουλίου 2023.

ΘΕΜΑ 29. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Χώρου Αναψυχής και Πρασίνου, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Παιδικής Χαράς
στη Δ.Ε. Μαγούλας», μηνών Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2023.

ΘΕΜΑ 30. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 19566/22-11-2022 σύμβασης περί χρονικής παράτασηςγια την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Μαγούλας»
της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 20013/22-11-2021 αρχικής σύμβασης, για αυξομείωση μόνο των ποσοτήτων.

ΘΕΜΑ 31. Επί αιτήματος Δημοτική Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί παραχώρησης χρήσης χώρων και υλοποίησης
καλλιτεχνικών έργων, για δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 Ελευσίς. (Μυστήριο 111_EleusisTerracottaArmy).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για