38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 10.12.2018

38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 10.12.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην  38η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67του Ν. 3852/10όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74του Ν.4555/18καλείστε την Δευτέρα  10 Δεκεμβρίου 2018και ώρα 19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε 2018.
 2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.
 3. Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2018.
 4. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.
 5. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του ψηφισθέντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.
 6. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του ψηφισθέντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».
 7. Λήψη απόφασης για την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας και έγκριση των όρων αυτής για την μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Αποπεράτωσης του Β’ Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας». 
 8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 40.000,00 € για την επιπρόσθετη επιχορήγηση από το Δήμο Ελευσίνας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας.
 1. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.937,68 € για την πραγματοποίηση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του ΣτΕ για την επιβολή τέλους αποκτήσεως κοινοχρήστων χώρων στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 2. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 868,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ3714/2014 με ΓΑΚ 17331/2014 προσφυγής  που άσκησε η Καλυψώ Μυλωνά κατά του Δήμου Ελευσίνας και της ΠΡ4150β/2014 με ΓΑΚ19122/2014 την οποία άσκησε ο Παναγιώτης Μαρούγκας.
 3. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 434,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ1136/8-2-2017 προσφυγής  που άσκησε η Αθηνά Σαμπάνη κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 4. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 868,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ3591/2014 με ΓΑΚ 16805/2014 μίας (1) προσφυγής και της ΑΝΚ3625/2016 με ΓΑΚ 12388/2016 μίας (1) ανακοπής τις οποίες άσκησε ο Μάρκος Φισφής κατά του Δήμου Ελευσίνας. 
 5. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 620,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της με ΓΑΚ1000140/2015 έφεσης την οποία άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας κατά των ι) Αλανίδη, Γκίνη, Ζαχαριουδάκη και λοιπών Σχολικών Φυλάκων και ιι) της με αριθμ. 2/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας. 
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 7ουΔημοτικού Σχολείου Ελευσίνας για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ουΔημοτικού Σχολείου Ελευσίνας.
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 7ουΔημοτικού Σχολείου Ελευσίνας για την διεξαγωγή της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής του 6ουΝηπιαγωγείου Ελευσίνας.
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2019. 
 9. Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για