38η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την Τρ 14-11-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με το χειρισμό της Αιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλαν είκοσι τρεις (23)
εργαζόμενοι του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου Ελευσίνας (Μη Αυτοτελής Αίτηση
Προσωρινής Διαταγής ΓΑΚ 114071/2023, ΕΑΚ 11343/2023).

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Μηνά Αναστασάκη αναφορικά με τη νομική εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου κ. Λεωνίδα Παππά ενώπιον του Ε’ Τριμελούς
Πλημ/κείου Αθηνών σε υπόθεση παράβασης του Ν. 1650/1986 (Αρ. Β. κ. Θεσπ. 2167/2023).

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός τελών χρήσης Πεζοδρομίων – Πλατειών και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων για το ο.ε. 2024.

ΘΕΜΑ 4. Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.οικ.20406 /5-12-2022 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ.
οικ.18512/21-11-2019 αρχικής σύμβασης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Ελαστικών για τα Οχήματα της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για την ομάδα Α2 Προμήθεια
Ελαστικών για τα Οχήματα Μηχανήματα Έργου & μη αυτοκινούμενα Μηχανήματα του Δήμου (Σ) και η οποία παρατάθηκε χρονικά με την υπ’ αρ. πρωτ.
οικ.19453/21-11-2022 σύμβαση παράτασης.

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.12913/28-6-2023 σύμβαση παράτασης της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.10473/28-6-2022
αρχικής σύμβασης με τίτλο: «Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Πρώην Κ.Τ.Ε.Ο.) και έκδοση κάρτας καυσαερίων»

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.12464/22-06-2023 χρονική παράταση της υπ’αρ. πρωτ.:
οικ.10048/22-06-2022 αρχικής συμβάσης για την δαπάνη με τίτλο: «Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού δημοτικών υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.12464/22-06-2023 χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ.
οικ.10048/22-06-2022 αρχικής συμβάσης για την δαπάνη με τίτλο: «Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού δημοτικών υπηρεσιών»

ΘΕΜΑ 9. Διαγραφή Προσαυξήσεων και αντικατάσταση διπλότυπου είσπραξης .

ΘΕΜΑ 10. Διαγραφές βεβαιωμένων τελών φόρων & δικαιωμάτων.

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση οριστικής παραλαβής της πολεοδομικής μελέτης με τίτλο: «Ολοκλήρωση της μελέτης Πολεοδόμησης (Ένταξη στο σχέδιο και Πράξη Εφαρμογής) στην
περιοχή Σαρανταπόταμου του Δήμου Ελευσίνας (ΠΕ 6 Κάτω Σαρανταπόταμος)».

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση οριστικής παραλαβής της πολεοδομικής μελέτης με τίτλο: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής ΠΕ 7 του Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 13. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Ελευσίνας» με ενάριθμο
2023ΕΠ08570035.

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εταιρείας «ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» Κέντρο αποθήκευσης και διανομής στην εκτός σχεδίου περιοχή εντός Γ.Π.Σ.
του Δήμου Ελευσίνας, στην Θέση «ΚΛΙΣΕΖΑ» ή ΠΗΓΑΔΙ ΤΣΟΚΑ επί Ανώνυμης Αγροτικής Οδού η οποία ανήκει στην Δ.Ε. Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 15. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της «ΠΟΓΚΑΣ ΚΑΤΑΣΝΕΒΑΚΗ Ε.Ε.» υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης φιαλών σε υπαίθριο χώρο στο Ο.Τ. 236 της
Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας, επί της οδού Δημοσθένους 9 & Ιπποκράτους.

ΘΕΜΑ 16. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων νέου κτιρίου μικτής χρήσης – Βιομηχανία παραγωγής ναυτιλιακών ειδών, Κέντρου Αποθήκευσης Διανομής με γραφεία
ιδιοκτησίας «Ε.Γ.ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ» στην εντός σχεδίου Βιομηχανική περιοχή εντός Γ.Π.Σ. του Δήμου Ελευσίνας, στη Θέση «ΧΑΝΙ ΑΔΑΜ ή ΛΕΚΑ» περιοχή ΣΤΡΙΦΙ επί
ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού η οποία ανήκει στην Δ.Ε. Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων του Κέντρου Αποθήκευσης Διανομής «Γ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α.Ε.», (ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ) στην εκτός σχεδίου Βιομηχανική
περιοχή εντός Γ.Π.Σ. του Δήμου Ελευσίνας, στη θέση «ΧΑΒΩΣΙ» επί ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού η οποία ανήκει στην Δ.Ε. Μαγούλας.

ΘΕΜΑ 18. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της Επιχείρησης «ALICEELEFSISLIMITED», Κέντρου Αποθήκευσης Διανομής (Κ.Α.Δ.) , με δραστηριότητα εμπόριο και
διακίνηση ειδών οικιακής χρήσης, στην εκτός σχεδίου Βιομηχανική περιοχή εντός Γ.Π.Σ. του Δήμου Ελευσίνας, στην θέση «ΛΟΥΤΣΑ η ΧΑΤΣΗΔΗΜΗΤΡΗ» επί
ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού η οποία ανήκει στην Δ.Ε. Μαγούλας.

ΘΕΜΑ 19. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της Επιχείρησης ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΑΡΓΚΟ ΑΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) στην εκτός σχεδίου Βιομηχανική περιοχή
εντός Γ.Π.Σ. του Δήμου Ελευσίνας, στην θέση «ΡΙΖΩΜΑ» επί ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού η οποία ανήκει στην Δ.Ε. Μαγούλας.

ΘΕΜΑ 20. Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Β. Λάσκου 11 στην Δ.Ε. Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 21. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος του Δήμου Ελευσίνας προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξαίρεση από την κατάργηση των άρθρων 27 και 29
του Ν. 5056/2023 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 22. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης ή μη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Οκτωβρίου 2023 του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

ΘΕΜΑ 23. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης 2ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Ι.Δ. με την με την επωνυμία:
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» έτους 2023.

ΘΕΜΑ 24. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2023 του Ν.Π.Ι.Δ. με την με την επωνυμία: «Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 25. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 31/22 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 26. Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης της Αντιπροέδρου του Ν.Π.Ι.Δ. με την με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για