39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 29-11-23 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Συζήτηση – Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την διέλευση δύο (2) αγωγών των ΕΛΠΕ διαμέσου του σιδηροδρομικού διάδρομου.

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Μηνά Αναστασάκη για τον χειρισμό της της Προσφυγής που άσκησε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας
αναφορικά με την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το Α΄ Εξάμηνο του 2023 (ΠΡ1152/28-7-2023.

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας Αουρέλιας Στερκούδη αναφορικά με την Προσφυγή που άσκησε η εταιρεία «ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας
(ΠΡ 2469/5-7-2016).

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2024.

ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του Τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης προς το Πράσινο Ταμείο στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2023-2024 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 3
«Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού», για την χρηματοδότηση ποσού 109.861,50 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που αφορά στο υπόλοιπο ποσό εγκρίσεων
αποπληρωμής της μελέτης με τίτλο: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής ΠΕ7 του Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 7. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης προς το Πράσινο Ταμείο στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2023-2024 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 3 «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού
Σχεδιασμού», για την χρηματοδότηση ποσού 102.036,30 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που αφορά στο υπόλοιπο ποσό εγκρίσεων αποπληρωμής της μελέτης με τίτλο:
«Ολοκλήρωση της μελέτης Πολεοδόμησης (Ένταξη στο σχέδιο και Πράξη εφαρμογής) στην περιοχή Σαρανταπόταμου του Δήμου Ελευσίνας (ΠΕ6 Κάτω Σαρανταπόταμος».

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μαγούλας 2022».

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2021».

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και χορήγηση παράτασης περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο
Δημαρχιακό Μέγαρο Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2021».

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συνδέσεις Αποχέτευσης 2021».

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών διακλαδώσεων Αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα».

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας απορρόφησης (4ο τρίμηνο) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2021».

ΘΕΜΑ 15. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας απορρόφησης (5ο τρίμηνο) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2021».

ΘΕΜΑ 16. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας απορρόφησης (6ο τρίμηνο) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2021».

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων, χώρου Αναψυχής και Πρασίνου, Αθλητικών εγκαταστάσεων και Παιδικής Χαράς
στη Δ.Ε. Μαγούλας», μηνών Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2023, βάσει του ά. 136 παρ. 10 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑ 18. Αναμόρφωση (9η) Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

ΘΕΜΑ 19. Έγκριση της ετήσιας επιχορήγησης (7η δόση) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής
Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας», από τον Δήμο Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.15016/28-7-2023 χρονική παράταση της
υπ’αρ. πρωτ. 13510/29-7-2021 αρχικής συμβάσης για την«Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των απαραίτητων
ανταλλακτικών (φανοποιϊα, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ)» – Υποομάδα Α1.5. (Ηλεκτρολογικές εργασίες επί πλαισίων οχημάτων, μηχανημάτων
έργου δικύκλων, μη αυτοκινούμενων οχημάτων και μηχανημάτων και υπερκατασκευών)».

ΘΕΜΑ 21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.3756/24-2-2023 2η χρονική παράταση της
υπ’ αρ. πρωτ. 2820/26-2-2019 αρχικής συμβάσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για τις
ομάδες Α1.1 μέχρι Α1.6 και Α1.8 μέχρι Α1.23 και Α1.30(Σ)» και η οποία παρατάθηκε αρχικά με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.3039/25-2-2022 σύμβαση.

ΘΕΜΑ 22. Λήψη απόφασης για την Μερική διαγραφή οφειλών Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.

ΘΕΜΑ 23. Λήψη απόφασης για την μεταφορά ημέρας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ελευσίνας ενόψει των εορτώντων Χριστουγέννων& Πρωτοχρονιάς.

ΘΕΜΑ 24. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικώς με τις μεταβολές των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας
για το σχολικό έτος 2024-2025».

ΘΕΜΑ 25. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από την πώλησή ειδών κυλικείου (σύμφωνα με την παρ. 3 του ά. 259
του Ν. 3463/2006) στο πλαίσιο επισκεψιμότητας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής από σχολεία με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου και της εν γένει
επισκεψιμότητας αυτού.

ΘΕΜΑ 26. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας για την έγκριση ή μη της ονοματοδοσίας της
κεντρικής αίθουσας του «ΣινέΕλευσίς» σε κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων «Δέσποινα Γερουλάνου».

ΘΕΜΑ 27. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί χρονικής επέκτασης παραχώρησης χρήσης
χώρων στο πλαίσιο δράσης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

ΘΕΜΑ 28. Επί αιτήματος Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Πόλεις για Ποδήλατο» περί παραχώρησης της Πλατείας Λαού, για την πραγματοποίηση
του «ΔΕΗ BikeFestival».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για