39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.12.2018

39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 17.12.2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 39η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018και ώρα 19:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας με διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2021»
 2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Νοεμβρίου 2018 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
 3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου έτους 2019.
 4. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου έτους 2017.
 5. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».
 6. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων»
 7. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδοφωτισμού του Δήμου».
 8. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Προστασία Πρανών έναντι βροχοπτώσεων στην Δ.Ε. Μαγούλας».
 9. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2017».
 10. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης που αφορά την δαπάνη για προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων ΚΔΑΥ.
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αθλητικών υποδομών μπροστά στον ελεύθερο χώρο του 1ου και 3ου Γυμνασίου».
 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 626/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε καταλογισθέν ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν από προνοϊακά επιδόματα.
 2. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.030,80 € για την πραγματοποίηση της δαπάνης προμήθειας επάθλων για την τιμητική εκδήλωση της βράβευσης αθλητών της πόλης.
 3. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 620,00 € για την πραγματοποίηση της δαπάνης αμοιβής δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της ΑΚ568/27-3-2018 αίτησης ακύρωσης την οποία άσκησε ο Δημήτριος Τρυφώνης κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 4. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 620,00 € για την πραγματοποίηση της δαπάνης αμοιβής δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό του με Α.Β.Μ: ΕΓ74-2015/137 – ΙΓ14-11793) Κλητήριου Θεσπίσματος το οποίο εστάλη στο Δήμαρχο Ελευσίνας Γεώργιο Τσουκαλά.
 5. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 620,00 € για την πραγματοποίηση της δαπάνης αμοιβής δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ2510/6-4-2015 προσφυγής την οποία άσκησε ο Ιωάννης Πείδης κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 6. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 372,00 € για την πραγματοποίηση της δαπάνης αμοιβής δικηγόρου αναφορικά με το χειρισμό της ΑΝΚ1444/7-3-2014 ανακοπής την οποία άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε κατά του Δήμου Ελευσίνας.
 7. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης       κατόπιν αιτήματος.
 8. Διαγραφές βεβαιωμένων τελών φόρων & δικαιωμάτων.
 9. Απαλλαγή από προσαυξήσεις (κωδ. οφειλέτη 39106)
 10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 11. Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για