4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 13.03.2019

4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 13.03.2019

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13.03.2019 και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 2/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
3. Κατασκευή – τοποθέτηση αναμνηστικής στήλης στο Μεγάλο άλσος Στρ. Παπάγου, υπέρ τών
εφέδρων Ελλήνων – Ελληνοκυπρίων καταδρομέων.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας
τριών (3) μηνών, για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού
και του αστικού πρασίνου, καθώς και της πυρασφάλειας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.
3584/2007, όπως ισχύει.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών, για το έτος 2019.
6. Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
7. Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών.
8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
10. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
11. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
12. Έγκριση παράτασης ισχύος της υπ΄ αριθ. 8100/2018 σύμβασης, για την προμήθεια πετρελαίου
κίνησης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
13. Έγκριση παράτασης ισχύος της υπ΄ αριθ. 8512/2018 σύμβασης, για την προμήθεια βενζίνης Δήμου
Παπάγου – Χολαργού.
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
14. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
o Πίνδου – Αλεβιζάτου – Παπακωνσταντίνου (άλσος)
o Ξανθίππου 140
o Φραγκογιάννη 20 & Βλαχάβα
o Ανατολικής Θράκης 18
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
o Ελ. Βενιζέλου 93
o Πολυμνίας 27
o Ξανθίππου 23 & Βουτσινά.
vi. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
15. Έγκριση του από 25.02.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής
Έργων τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
16. Έγκριση του από 12.03.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής
Έργων τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στο
έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018».
18. Παραλαβή τής μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 της Δημοτικής Κοινότητας
Παπάγου για εφαρμογή δικαστικής απόφασης».
19. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου,
Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, οδού Μακεδονίας Παπάγου και οδού Σαρανταπόρου Χολαργού».
20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών
Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και
Παιδικής Χαράς».
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Αποκατάσταση φθορών
παιδικών χαρών 2016».
vii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
22. Παράταση χρονικής ισχύος των συμβάσεων: α) υπ’ αριθ. 9090/2018 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες τών υπηρεσιών τού Δήμου» και συγκεκριμένα της
υποομάδας Α2 «Ανάγκες Κοινωνικού Παντοπωλείου» και β) υπ’ αριθ. 14920/2018 με τίτλο:
«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες τού Κοινωνικού Παντοπωλείου τού Δήμου» και
συγκεκριμένα του τμήματος Β1.3 «Είδη Παντοπωλείου» – ελαιόλαδο.
viii. ΓΕΝΙΚΑ
23. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 4/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού
Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), περί έγκρισης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του κατόπιν υποδείξεων του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 34/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
24. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και
Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 45/2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
25. Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την
τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας τής Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό τού Καθεδρικού
Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
26. Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την
απαγόρευση στάθμευσης, στη συμβολή τών οδών Αναστάσεως και Χατζηκωνσταντή τής Δημοτικής
Κοινότητας Παπάγου, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.
Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2019
Σελίδα 3η από 3
27. Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την
απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις τών οδών, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των
οχημάτων.

Ο Πρόεδρος


Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για