4η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 21.02.2018

4η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 21.02.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου
Κηφισιάς) την 21-02-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην
4 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
Γ. Έκτακτα θέματα
Δ. Τακτικά θέματα

1. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τις Γενικές Συνελεύσεις της «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ
Α.Ε.».
2. Λήψη απόφασης για την εποχικότητα λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία
Β. Κανάκη Ο.Ε. ‘Νάρκισσος’.
3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2018 με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου στο Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2018 με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2018 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη
μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17).
6. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107
Ν.4483/17) στο Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2018.
7. Υποβολή Δ΄ (τέταρτης) Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου οικονομικού έτους 2017.
8. Έγκριση του υπ΄ αρ. 2/2017 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα, καθορισμού αξίας
γης ακινήτων και επικειμένων εντός του Ο.Τ. 9 της Πολεοδομικής Ενότητας
«ΒΙ.ΠΑ.» του Δήμου Κηφισιάς.
9. Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 10/2017 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση επανεπιβολής της
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία του Ο.Τ. 737 επί της οδού
Αγ. Νεκταρίου, στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.
10.Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στην περιοχή «Αδάμες – Γράμμος – Φοίνικας»
της Π.Ε. 13 της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς των
ιδιοκτησιών με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης: 0118001, 0118002,
0118003, 0118004, 0118006 στο Ο.Τ. 1018.
11. Λήψη απόφασης α) επί της αναγκαιότητας για προμήθεια ειδών διατροφής για τις
ανάγκες των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών και των ΚΑΠΗ ( μόνο για είδη
παντοπωλείου) του Δήμου. Ποσό πολυετούς δαπάνης (με Φ.Π.Α.) και δικαιώματα
προαίρεσης 1.080.000,00€ προϋπολογισμού ετών 2018, 2019, 2020 ΚΑ
15.6418.08 – Κ.Α.15.6481.14 – Κ.Α.15.6481.10 – Κ.Α.15.6481.11 – Κ.Α.15.6481.16
– Κ.Α.15.6481.19, β) έγκριση της με αριθμό 1/2018 μελέτης της Δ/νσης
Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού, γ) εκκίνησης της
διαδικασίας διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
12.Έγκριση δαπάνης ύψους 2.100,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης
σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.02 με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού
εξοπλισμού», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 ευρώ για το έτος
2018.
2
13.Έγκριση θέσης εγκατάστασης εναέριου Υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ σε Δημοτικό
κοινόχρηστο χώρο, στο Ο.Τ. 1054 στην περιοχή Αδάμες του Δήμου Κηφισιάς.
14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου
«Αποκατάσταση Πεζοδρόμων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας».
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου
«Ανάπλαση εξωτερικά περιβάλλοντος χώρου της παιδικής βιβλιοθήκης και στο
Πάρκο της Αγίας Ματρώνας (μπάρες, παγκάκια) (Δημοτική Ενότητα Νέας
Ερυθραίας)».
16. Επί αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση οστεοφυλακίου στο Δημοτικό
Κοιμητήριο της Νέας Ερυθραίας.
17. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε τέλη
μαρμάρινης οστεοθήκης Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας Νέας
Ερυθραίας και επιστροφή μαρμάρινης οστεοθήκης.
18. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 283,30€ από προσαυξήσεις
ληξιπρόθεσμης οφειλής.
19. Διαγραφή ποσού 3.324,57€ από τον χρηματικό κατάλογο 1020/2017 Τελών
Διαφήμισης ετών 2012, 2013, 2014.
20. Επιστροφή ποσού 174,81€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
21. Επιστροφή ποσού 153,56€ από τέλη ύδρευσης.
22. Επιστροφή ποσού 600,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
23. Έγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών.
24. Κοπές δένδρων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για