40η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 6-12-23 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Καρυώτη Διαμαντή αναφορικά με τον χειρισμό της Αιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλαν
οκτώ (8) συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δήμου Ελευσίνας κατά του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία
Ασφαλιστικών Μέτρων) (Μη αυτοτελής Αίτηση Προσωρινής Διαταγής ΓΑΚ 124773/2023, ΕΑΚ 12214/2023).

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με τον χειρισμό της από 18.07.2023 Προσφυγής που άσκησε η ανώνυμη
εταιρία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του 6ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (με Εθνικό Αριθμό Υπόθεσης 2023029221 και Αριθμό Εισαγωγικού Εγγράφου ΠΡ1199/04.08.2023).

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Καρυώτη Διαμαντή αναφορικά με τον χειρισμό της Αιτήσεως Έκδοσης Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλαν
δύο (2) εργαζόμενοι του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) (Μη αυτοτελής Αίτηση
Προσωρινής Διαταγής ΓΑΚ 124751/2023, ΕΑΚ 12212/2023).

ΘΕΜΑ 4. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά των ακινήτων στο Ο.Τ. 1 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση της παραχώρησης εργοταξιακού χώρου για την υλοποίηση του έργου: «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Προσβασιμότητας και Παρεμβάσεις για την
Ενίσχυση της Βαδισιμότητας στον Δήμο Ελευσίνας στο Πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021-Φάση Β2».

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση σύναψης και όρων της 1ης τροποποίησης – παράτασης της από 11-12-2020 προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ
Δήμου Ελευσίνας- Δ.ΥΠ.Α- Υπουργείου Πολιτισμού -Περιφέρειας Αττικής για τη κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση για Πολιτιστικές Χρήσεις των
Διατηρητέων Κτιρίων των Οικισμών Εργατικών κατοικιών του τ.ΟΕΚ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV και ΕΛΕΥΣΙΝΑ V στα Ο.Τ 41 Α (ΚΤΙΡΙΑ ΙΡΙΣ 1 &2) & Ο.Τ 41Γ (ΚΑΜΙΝΑΔΑ)».

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων στο Ο.Τ. 41Ε».

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2022».

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών σχολικών Μονάδων 1ου και 3ου Γυμνασίων της Δ.Ε. Ελευσίνας» μηνών
Ιουλίου- Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2023 βάσει του ά. 136 παρ. 10 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑ 10. Λήψη απόφασης για την προσχώρηση του Δήμου μας στη σύμβαση Δεσμευμένου λογαριασμού (EscrowAccount) (επιμέρους δεσμευμένοι
λογαριασμοί Δικαιούχων) μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Ταμείου Παρακαταθηκών
& Δανείων, προκειμένου να καθοριστεί και να περιγραφεί η διαδικασία εκταμίευσης της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για
το «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό κα επαρχιακό οδικό Δίκτυο (Sub.2-16631).

ΘΕΜΑ 11. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ. αριθμ. πρωτ.:οικ.2849/9-2-2023 σύμβαση τροποποίησης της υπ.
αρ. πρωτ.: 21970/20-12-2021 αρχικής συμβάσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου-κοινωνικό εστιατόριο, του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ελευσίνας -ΤΜΗΜΑ Α΄)».

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ. αριθμ. πρωτ.:οικ.15009/28-7-2023 χρονική παράταση της
υπ. αρ. πρωτ.: 13549/30-7-2021 αρχικής συμβάσης για την: «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των
απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποιϊα, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ) » – Υποομάδα Α1.2. (Υπερκατασκευές οχημάτων και μηχανημάτων
έργου) ».

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την με αριθμ. πρωτ.:οικ.22647/23-11-2023 χρονική παράταση της με αριθμ.
πρωτ.: οικ.20214/23-11-2021 αρχικής σύμβασης για την δαπάνη με τίτλο: «Πιστοποίηση οργάνων παιδικών χαρών».

ΘΕΜΑ 15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ. αριθμ. πρωτ.:οικ.20406 /5-12-2022 σύμβαση τροποποίησης της
υπ. αρ. πρωτ.: οικ.18512/21-11-2019 αρχικής σύμβασης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Ελαστικών για τα Οχήματα της υπηρεσίας και συγκεκριμένα
για την ομάδα Α2 Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα Μηχανήματα Έργου & μη αυτοκινούμενα Μηχανήματα του Δήμου (Σ) και η οποία παρατάθηκε
χρονικά με την υπ. αρ. πρωτ.:οικ.19453/21-11-2022 σύμβαση παράτασης.

ΘΕΜΑ 16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ. αριθμ. πρωτ.:οικ.15009/28-7-2023 χρονική παράταση της
υπ. αρ. πρωτ.: 13549/30-7-2021 αρχικής συμβάσης για την: «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των
απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποιϊα, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ) » – Υποομάδα Α1.2. (Υπερκατασκευές οχημάτων και μηχανημάτων
έργου) ».

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού που εκδόθηκε μετά την υπ. αριθμ. πρωτ.:οικ.14998/28-7-2023 χρονική παράταση της
υπ. αρ. πρωτ.: 13556/30-7-2021 αρχικής συμβάσης για την: «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των
απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποιϊα, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ) » – Υποομάδα Α.3. (Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων)».

ΘΕΜΑ 18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παραστατικών που εκδόθηκαν μετά την υπ. αριθμ. πρωτ.:οικ.14992/28-7-2023 χρονική παράταση της
υπ. αρ. πρωτ.: 13555/30-7-2021 αρχικής συμβάσης για την: «Συντήρηση – επισκευή (τακτικές εργασίες) των οχημάτων της υπηρεσίας μετά των
απαραίτητων ανταλλακτικών (φανοποιϊα, ελαστικά, ταχογράφοι, ετήσιος έλεγχος κλπ) » – Υποομάδα Α1.4. (μηχανουργικές εργασίες επί πλαισίων οχημάτων,
μηχανημάτων έργου δικύκλων, μη αυτοκινούμενων οχημάτων και μηχανημάτων και υπερκατασκευών)».

ΘΕΜΑ 19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την υπ. αριθμ. πρωτ.:οικ.12913/28-6-2023 σύμβαση παράτασης της
υπ. αρ. πρωτ.: οικ.10473/28-6-2022 αρχικής σύμβασης με τίτλο: « Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Πρώην Κ.Τ.Ε.Ο.) και έκδοση κάρτας καυσαερίων».

ΘΕΜΑ 20. Ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης της πράξης µε τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω
συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5163963 του Δήμου Ελευσίνας
με στοιχεία: Α.Φ.Μ. 997763874 για το έργο με ενάριθμο 2022ΣΕ27510081 (κωδικός Ο.Π.Σ. 5163963 ).

ΘΕΜΑ 21. Ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης της πράξης µε «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας»
της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ 5180769 για το Έργο SUB.2-16631 του Δήμου Ελευσίνας με στοιχεία: Α.Φ.Μ. 997763874 .

ΘΕΜΑ 22. Λήψη απόφασης περί Δ’ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
του Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 23. Επί αιτήματος 2ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ελευσίνας για παραχώρηση της πλατείας Ευμολπιδών 16/12/2023 με 17/12/2023.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για