40η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσινας

 1. Συζήτηση – Ενημέρωση επί του βασικού σκελετού του καλλιτεχνικού προγράμματος της Ελευσίνας – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2023 (εισηγητές κ.κ. Φ.Π.Τατάκης, Γενικός Καλλιτεχνικός Δ/ντής του Φορέα Μιχαήλ Μαρμαρινός)
 1. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί παραχωρήσεων και συμβολής του Δήμου Ελευσίνας στο πλαίσιο δράσης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, για την Τελετή Έναρξης.
 1. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί παραχωρήσεων και συμβολής του Δήμου Ελευσίνας στο πλαίσιο δράσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 Ελευσίς από σήμερα και για ολόκληρο το έτος τίτλου.
 1. Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας περί παραχώρησης χώρου (εισόδου Lobby του Δημαρχείου) του Δήμου Ελευσίνας στο πλαίσιο δράσης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Επί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων για ενημέρωση σχετικά από ποιον κωδικό

δίδονται ως οικονομική ενίσχυση τα 25 € σε όσους δεν έχουν ενεργό δίκτυο

αποχέτευσης. (εισηγητής κ. Γ.Τσουκαλάς)

 1. Επί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλωνπερί συζήτησης και λήψης απόφασης για την

δημιουργία Θαλασσίας Ιεράς Οδού (όπως έχει κατ’ επανάληψη διατυπωθεί στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο). (εισηγητής κ. Γ.Τσουκαλάς)

 1. Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών αυτών για την συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων, που βρίσκονται έξω από την θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για το έτος 2023.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος

 1. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων – πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2023.

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

 1. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Ελευσίνας» με ενάριθμο 2021ΕΠ08510028.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Αρμόδια Αντιδ/χος κα Ζωή Στραϊτούρη

 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικώς με τις Μη μεταβολές των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2023-2024»

Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε – Πρόεδρος ο κ. Νικόλαος Βιλλιώτης

 1. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας της δράσης «Χριστουγεννιάτικο Χωριό» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για