42η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 18-10-23 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 3. Επί απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ.) οικ. έτους 2024, στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 4. Επί απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τον καθορισμό συντελεστών αυτού οικ. έτους 2024, στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 5. Επί απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον προσδιορισμό συντελεστή ΤΑΠ, οικ. έτους 2024, στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6. Επί απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό τιμής ζώνης για τις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, οικ. έτους 2024, στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 7. Επί απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό συντελεστών Τελών και Δικαιωμάτων Ύδρευσης, οικ. έτους 2024, στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για ενίσχυση πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών) για τη χειμερινή περίοδο έτους 2023-2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης.

ΘΕΜΑ 9. Ήσσονος αξίας τροποποίηση σύμβασης με την εταιρεία ΑΦΟΙ Σ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε. για προμήθεια οικοδομικών υλικών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021-2022».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 11. Επί αποσπάσματος του Πρακτικού 8/2022 της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 που αφορά την ονομασία οδού που βρίσκεται στην περιοχή «Υπόλοιπο Βαρειές», μεταξύ των Ο.Τ. 16-19 και 17, της οποίας ένα τμήμα είναι αδιάνοικτο και αφού διανοιχθεί θα εκτείνεται από την οδό Μουστάκα έως την οδό Τσόκρη σε οδό «Μιχάλη Κανακάκη».

ΘΕΜΑ 12. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας επιχορηγούμενου έργου «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δήμου Κηφισιάς» (ΣΑΕΠ 085/7- Ενάριθμος έργου 2023ΕΠ08570023).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 13. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας επιχορηγούμενου έργου «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκονται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ» (ΣΑΕ 055 Ενάριθμος έργου 2010ΣΕ05500000).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 14. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος <εστιατόριο> εντός ακίνητου επί της οδού Σκιάθου 3 Ο.Τ. 306, στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 15. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, <εμπορικού καταστήματος> (οπωροπαντοπωλείο – πρατήριο άρτου), εντός ακίνητου επί της οδού Γορτυνίας 3 Ο.Τ. 350, στην ΖΩΝΗ ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 16. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, <εμπορικού καταστήματος παροχής προσωπικών υπηρεσιών> (περιποίησης άκρων, Μανικιούρ – Πεντικιούρ), εντός ακινήτου επί της Λεωφ. Κηφισίας 228, Ο.Τ. 41 στην ΖΩΝΗ ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 17. Επί της υπ΄αρ. 40425/13-10-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και Δημοτικής Περιουσίας, σχετικά με οφειλές από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για