47η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τε 15-11-2023 και ώρα 19:45

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση 8ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 3. Επί της υπ’ αριθμ. 529/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση υποβολής της Γ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου οικ. έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Παπαδόπουλος.

ΘΕΜΑ 5. Παράταση χρήσης τάφου για ένα (1) έτος στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ 6. Επί της υπ’αρ. 146/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2)
STOP & (Ρ-55) επί του πεζόδρομου Φανή Ραβανή στην συμβολή με τις οδούς Γ. Λύρα & Βαρουξάκη στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 7. Επί της υπ’αρ. 147/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2)
STOP επί των οδών Κορνηλίου, Θεωρίδας, Χρυσάππου, Μενοικέως, Ανωνύμου, Περιβοίας & Θηβαΐδος στην Πολεοδομική Ενότητα ΒΙΠΑ του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό κοινόχρηστων χώρων Δήμου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «50Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ» με αναθεώρηση.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 10. Ανάκληση της υπ’ αρ. 527/2015 απόφασης του Δ.Σ για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Πάρου έναντι του αρ. 5 στην Δημοτική Ενότητα
Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς, λόγω θανάτου του δικαιούχου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 11. Αναρίθμηση ακινήτων επί της οδού Λέσβου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης

ΘΕΜΑ 12. Γνωμοδότηση επί της υπ΄αρ. 14/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2024-2025.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καραλή.

ΘΕΜΑ 13. Επί της υπ΄αρ. 43643/03-11-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και Δημοτικής Περιουσίας για μειώσεις- διαγραφές χρεών τελών
ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 14. Επί της υπ΄αρ. 43654/03-11-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και Δημοτικής Περιουσίας για την ορθή επανάληψη της υπ άρ.
253/2023 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με μειώσεις- διαγραφές χρεών τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 15. Επί της υπ΄αρ. 43657/03-11-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και Δημοτικής Περιουσίας, σχετικά με οφειλές από βεβαιωμένους
χρηματικούς καταλόγους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 16. Επί της υπ΄αρ. 44478/09-11-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και Δημοτικής Περιουσίας, σχετικά με οφειλές από βεβαιωμένους
χρηματικούς καταλόγους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 17. Επί της υπ΄αρ.44553/09-11-2023 εισήγησης του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών, Εισφορών και Δημοτικής Περιουσίας, σχετικά με οφειλές από βεβαιωμένους
χρηματικούς καταλόγους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 18. Επί της υπ΄αρ. 44316/08-11-2023 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων & Παράβολων, σχετικά με την διαγραφή τελών και προστίμων
διαφήμισης ετών 2006-2009 ομόρρυθμης εταιρείας επι της Λεωφ. Κηφισίας 232 στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 19. Γνωμοδότηση ως προς την εφαρμογή χρήσης σε ακίνητο διατηρητέο, επί της οδού Αγίων Θεοδώρων 10, Ο.Τ. 39, στη Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος
Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 20. Γνωμοδότηση ως προς την εφαρμογή χρήσης σε ισόγειο χώρο ακινήτου, επί της Λεωφ. Κηφισίας 196, Ο.Τ. 29, στη Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος Πόλης
του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 21. Επί της 43259/01-11-23 εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδίλης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για