5η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ 1.
Γνωμοδότηση περί της αναγκαιότητας μείωσης των Αντικειμενικών Αξιών στον Δήμο Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 2.
Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: HERITACT-HERITAGE ACTIVATION THROUGH ENGAGING EXPERINCES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon Europe (HORIZON 2022) με τίτλο: «Έρευνα και καινοτομία για την πολιτιστική κληρονομιά» (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01)».

ΘΕΜΑ 3.
Λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για την ομάδα Β’, Προμήθεια υψηλής καθαριότητας υδατικού διαλύματος ουρίας 32,5% (ADBLUE)».

ΘΕΜΑ 4.
Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της αριθμ. πρωτ. οικ. 3039/25-2-2022 σύμβασης παράτασης (αρχική σύμβαση αρ. πρωτ. 2820/26-2-2019) με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών για τα οχήματα της υπηρεσίας και συγκεκριμένα για τις ομάδες Α1.1 μέχρι Α1.6 και Α1.8 μέχρι Α1.23 και Α1.30».

ΘΕΜΑ 5.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραστατικού που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3907/11-3-2022 χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4978/11-3-2021 για την «Συντήρηση οδών στις Δημοτικές Ενότητες Ελευσίνας και Μαγούλας (Αυτεπιστασία) ΟΜΑΔΑ Α’: «ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ».

ΘΕΜΑ 6.
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή και Διαμόρφωση Πεζόδρομων».

ΘΕΜΑ 7.
Λήψη απόφασης για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του ΕΔΣΝΑ.

ΘΕΜΑ 8.
Καθορισμός ειδών αγγειοπλαστικής και είσπραξης εύλογης αποζημίωσης από την πώλησή τους (σύμφωνα με την παρ. 2 του α. 259 του Ν. 3463/2006), στο πλαίσιο χρήσης του χώρου του Παλαιού Ελαιουργείου καθώς και του κυλικείου που βρίσκεται εντός αυτού, με σκοπό την υλοποίηση των δράσεων της ΚΕΔΕ για το έτος 2023 εν όψει και του πολιτιστικού προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2023.

ΘΕΜΑ 9.
Καθορισμός αποζημιώσεως Προέδρου του ΝΠ.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για