5η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.25.05.2022

5η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.25.05.2022

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις
Θέμα 1ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 2ο Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του   Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει οικ. έτους 2022
Θέμα 3ο

Έγκριση της εκπονημένης μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)» στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, με Κ.Α.Ε. 30-7413.0001

Θέμα 4ο Έγκριση συμπληρωματικής Κατανομής πιστώσεων   στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και   «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης.
Θέμα 5ο Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2022-2023
Θέμα 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού   Προσώπου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Θέμα 7ο Έγκριση χωροθέτησης – τοποθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης και κατασκευή διαγράμμισης επί της οδού Γυμναστηρίου, έμπροσθεν 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης, στη Δ.Κ. Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 8ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 9ο Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων
Θέμα 10ο Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2022 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα 11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον επιτρεπόμενο χώρο διενέργειας και τον αριθμό παραστάσεων, στο πλαίσιο διεξαγωγής του   Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων έτους 2022, σύμφωνα με το αρθρ. 4 παρ. 4 του Ν.4229/2014 του Διαδημοτικού δικτύου πολιτισμού «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»
Θέμα 12ο Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. για την α) Σχολική επιτροπή μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης β) Σχολική επιτροπή μονάδων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης γ) Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δ)Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων
Θέμα 13ο Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή θα λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για