5η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού. 26.05.2021

5η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού. 26.05.2021

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

  Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις  
Θέμα 1ο Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 2ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Θέμα 3ο Έγκριση Β` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Θέμα 4ο Ρυθμίσεις μισθωμάτων κυλικείων δημοσίων σχολείων Αβάθμιας Εκπαίδευσης κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Θέμα 5ο Ρυθμίσεις μισθωμάτων κυλικείων δημοσίων σχολείων Ββάθμιας Εκπαίδευσης κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Θέμα 6ο Ορισμός αντιπροέδρου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Θέμα 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων:   α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων Νομικών   Προσώπων αντίστοιχα και της   Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Θέμα 8ο Υπογραφή νέας παράτασης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 204.9/2021 (ΑΔΑ:68ΔΛ46Ψ844-ΡΙΗ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και της υπ’ αριθ.: 3730-6/25.2.2021 (ΑΔΑ:9Α3Ι469ΗΗ7-ΚΔΤ) αντίστοιχης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την μελέτη με τίτλο: “Μελέτη Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας” (ΣΒΑΚ) κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 9ο Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 167/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης κανονισμού Χορήγησης Αποκλειστικών Θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 10ο Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 11ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 12ο Ορισμός επιτρεπόμενου χώρου διενέργειας και αριθμού παραστάσεων σύμφωνα με το αρθρ. 4 παρ. 4 του Ν.4229/2014 του Διαδημοτικού δικτύου πολιτισμού «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ». κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

            

                                                            Βερύκιος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για