50η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΗΦΙΣΙΑΣ την Τετ. 6-12-23 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης επί του καταρτισθέντος από την Εκτελεστική Επιτροπή Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς, οικ.
έτους 2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Ζαπάντης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2. Επί της υπ΄αρ. 166/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την
άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2024 στις Κοινότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς
(άρθρο 83, παρ. 1 περ. γ του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 84 του Ν. 4555/2018).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 3. Επί απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή καθορισμού τελών χρήσεως κοινόχρηστων χώρων για το 2024
στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Παπαδόπουλος.

ΘΕΜΑ 5. Eπί της υπ΄αρ. 574/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά
ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Κηφισιάς ενόψει της εορτής Χριστουγέννων 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Βλάχου – Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021-2022-2023»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2022-2023».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ –
ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2020» με αναθεώρηση.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 100/2023 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς για συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας στον Δήμο Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ 11. Γνωμοδότηση ως προς την εφαρμογή χρήσης <εμπορικού καταστήματος> λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών σε
ακίνητο επί των οδών Μεγαλουπόλεως, Ποταμού και Ναυπλίου, Ο.Τ. 585, στον Δήμο Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 12. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη <εμπορικού καταστήματος> – <εστιατορίου> σε ακίνητο, επί της οδού Παπαδιαμάντη 7, Ο.Τ. 77, στη Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού
τμήματος πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 13. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη <εμπορικού καταστήματος>- <εστιατορίου> σε ακίνητο, επί της οδού Λεβίδου 11,
Ο.Τ. 77, στη Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 14. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος <εστιατόριο> πλήρους επεξεργασίας
σε ακίνητο στη συμβολή των οδών Όθωνος 99 και Λ. Κηφισίας, Ο.Τ. 82, στη Ζώνη ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

ΘΕΜΑ 15. Επί της υπ΄αρ. 47926/01-12-2023 εισήγησης του Τμ. Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων, Προστίμων & Παραβόλων για τη
διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ΠΟΕ (ετών 1997-2020).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για