6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ την ΤΕ. 27-03-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση ψηφίσματος του Δικτύου Γυναικών Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

ΘΕΜΑ 2. Ορισμός Προέδρου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή εξέτασης αιτημάτων για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 3. Ορισμός επιτροπής μηχανισμού Πιστοποίησης για την παρακολούθηση των όρων της υπ.αρ.3475/27-10-2023 απόφασης ένταξης της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002480 και του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με ίδια μέσα.

ΘΕΜΑ 4. Χορήγηση άδειας χρήσης αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου ως χώρων στάθμευσης, αποκλειστικά για τις ανάγκες διεξαγωγής του τελικού UEFA CONFERENCE LEAGUE στις 29/5/2024.

ΘΕΜΑ 5. Καθορισμός α) ημερομηνιών διεξαγωγής του εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2024, β) των τελών χρήσης πεζοδρομίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2024 και γ) των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων και των σχετικών δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να δικαιούνται έκπτωση στα ανωτέρω τέλη, βάσει της αριθ. 77/2024 απόφασης-εισήγησης της Δημ. Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση αιτήματος αυτοκινητιστών για την χωροθέτηση θέσης στάσης-στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Προύσης-Νέα Φιλαδέλφεια, βάσει της αριθ. 78/2024 απόφασης-εισήγησης της Δημ. Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εξειδικευμένων μελετών για το έτος 2024, σύμφωνα με
τον Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 8. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης α) της κ. Φωτεινής Αγγελοπούλου και β) του κ. Βασιλείου Αγγελόπουλου περί παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου, ευρισκόμενου ΝΑ της Κεντρικής Πύλης του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Προσαρμογή λειτουργούντων Βρεφικών, Παιδικών, Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.22/2019).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για