6η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 30.06.2022

6η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού. 30.06.2022

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θέμα 2ο Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή θα λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.
Θέμα 3ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στην «Ενεργειακή Κοινότητα των Δήμων Αγ. Παρασκευής Δάφνης-Υμηττου, Καισαριανής και Παπάγου-Χολαργού».
Θέμα 4ο Έγκριση Β΄ Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
Θέμα 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του   Διοικητικού συμβουλίου του ομώνυμου   Νομικού Προσώπου και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Θέμα 6ο

Έγκριση χορήγησης – ανανέωσης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 7ο

Έγκριση ανανέωσης – χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής

Θέμα 8ο

Καθορισμός τμήματος κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Αγ.Βαρβάρας αρ.55 στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 9ο Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης προσθήκης νέων τμημάτων και σχολών στο παράρτημα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ
Θέμα 10ο Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Θέμα 11ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 56/27.10.2020 Απόφασης Δ.Σ., με θέμα: «ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».
Θέμα 12ο Ένταξη Δήμου Δάφνης-Υμηττού στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.)
Θέμα 13ο Καθορισμός πλάτους οδοστρωμάτων οδών για την εκτέλεση του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού», κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής..
Θέμα 14ο Καθορισμός πλάτους οδοστρωμάτων οδών για την εκτέλεση του έργου «Αστική ανάπλαση περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης – Υμηττού », κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για