6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 09.03.2022

6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

1. Ορισμός μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ∆ημοσίου
∆ικαίου του ∆ήμου Κηφισιάς «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».

2. Επί της υπ ́αρ. 75/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση
υποβολής της ∆ ́ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού
εσόδων – εξόδων περιόδου Ιανουαρίου- ∆εκεμβρίου οικ. έτους 2021.
(Ο.Ε.- ∆/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης)

3. Συμπλήρωση της υπ ́αρ. 23/2022 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία
αφορά την έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του
∆ήμου Κηφισιάς και των Ν.Π.∆.∆. οικ. έτους 2022, με την προσθήκη του
αναμορφωμένου Ο.Π.∆. του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».
(Ο.Ε.- Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Μέριμνα»)

4. Επικαιροποίηση των υπ ́αρ. 124α, 124β, 124γ/2021 αποφάσεων του ∆.Σ. ως προς
τo πιστωτικό ίδρυμα κατάθεσης πάγιας προκαταβολής των τριών Κοινοτήτων του
∆ήμου Κηφισιάς και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών. (Ο.Ε.- ∆/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης)

5. Επί της υπ’ αρ. 13/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά
κυκλοφοριακή ρύθμιση, για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP,
επί των οδών Γ. Σεφέρη, Ν. Καζαντζάκη και Έλλης Λαμπέτη, στην συμβολή τους με
την οδό Αιολίας στην Κηφισιά.
(Ε.Π.Ζ. – ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

6. Επί της υπ’αρ. 14/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά
κυκλοφοριακή ρύθμιση, σχετικά με την απαγόρευση εισόδου φορτηγών οχημάτων
ύψους άνω των 3,00μ. στην οδό Αγίων Θεοδώρων, στο τμήμα της από την οδό
Αγ. ∆ημητρίου έως την οδό ∆ιομήδους Κυριακού στην Κηφισιά.
(Ε.Π.Ζ – ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

7. Επί της υπ’ αρ. 24/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την
έγκριση της Τεχνικής Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου που αφορά
την διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών στην Κηφισιά.
(Ε.Π.Ζ. – ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

8. Επί της αναγκαιότητας της εργασίας κλάδευσης – κοπής υψηλών δέντρων και της
εκκίνησης της σχετικής διαδικασίας σύναψης εργολαβίας, λόγω αδυναμίας
εκτέλεσης της εργασίας με ίδια μέσα (άρ. 178, Ν.4635/19).
(∆/νση Περιβάλλοντος)

9. Συγκρότηση υποχρεωτικής Επιτροπής Ενστάσεων Ύδρευσης του ∆ημοτικού
συμβουλίου (άρθρο 101 του Κ.∆.Κ., άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018).

10.Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή ∆ήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης».
(∆ΕΠ- Σχολικές Επιτροπές)

11.Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
του ∆ήμου Κηφισιάς για την τετραετία 2019-2023.

12.Επικαιροποίηση της υπ ́αρ. 105/2016 απόφασης ∆.Σ. σχετικά με την άρση
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. 736 στη θέση
«Παληάγιαννη» της ∆ημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς, σε εκτέλεση δικαστικής
απόφασης.
(Υπηρεσία ∆όμησης)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για