7η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ 1.
Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό (παράσταση στην συζήτηση) της αίτησης ακυρώσεως του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αρνήσεως της Διοικήσεως να άρει την αγκυροβολία των παροπλισμένων πλοίων.

ΘΕΜΑ 2.
Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2023 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

ΘΕΜΑ 3.
Έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας Κ.Ε.Δ.Ε. από τον Δήμο μας για το μήνα Ιανουάριο 2023 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

ΘΕΜΑ 4.
Λήψη απόφασης Α’ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 5.
Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την με αριθμ. πρωτ. οικ. 16029/27-9-2022 χρονική παράταση της με αριθμ. πρωτ. οι. 16549/27-9-2021 αρχικής σύμβασης για την δαπάνη με τίτλο: «Πλύσιμο εσωτερικό και εξωτερικό οχημλάτων και μηχανημάτων έργου, με γρασάρισμα όπου απαιτείται».

ΘΕΜΑ 6.
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδόθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 16711/7-10-2022 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 16897/8-10-2020 αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Λοιπές πρόσθετες παροχές (παστεριωμένο γάλα)».

ΘΕΜΑ 7.
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 8.
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για