7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης Υμηττού την 11-7-23

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων του Ν.4067/2012 στις νεοαναγειρόμενες οικοδομές στην κοινότητα Υμηττού.

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ΠΥΡΚΑΛ.

Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων και την υπογραφή της σχετικής ∆ήλωσης – Προσχώρησης στη Σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο «Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής ΠΥΡΚΑΛ) Δήμου Δάφνης – Υμηττού».

Θέμα 4ο Πρόσληψη δεκαπέντε (15) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και τριών (3) ΔΕ Οδηγών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 263/9-12-2022 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της αριθμ. 9886/8-2-2023 εγκριτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέμα 5ο Λήψη απόφασης για παράταση της αριθμ.8836/2021 σύμβασης με τους ίδιους όρους για την συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και του Σκραπ.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για