7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού: 18.05.2017

7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού: 18.05.2017

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18.05.2017 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 05/2017 πρακτικού της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 1ου Τριμήνου 2017.
3. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης.
4. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη σχετικής πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.
6. Έγκριση του από 02.05.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου.
7. Έγκριση 1ης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά – Ασπασίας – Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου».
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
8. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
9. Συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού» με κωδικό MIS 5002017.
ΓΕΝΙΚΑ
10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
11. Ορισμός τακτικού μέλους του Νομικού Προσώπου “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”, ως εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων.
12. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.), ως εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων.
13. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), λόγω παραίτησης.
14. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο – Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
15. Αντικατάσταση τακτικών μελών Οικονομικής Επιτροπής.

 

Χολαργός, 12.05.2017

ΟΠρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για