7η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού. 28.07.21

7η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού. 28.07.21

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

  Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις  
Θέμα 1ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 56/27.10.2020 Απόφασης Δ.Σ., με θέμα: «ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ» κ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ– κ. ΚΑΜΑΤΣΟΣ
Θέμα 2ο Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του   Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει οικ. έτους 2021 κα ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Θέμα 3ο Υποβολή της έγκρισης της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 2ου τριμήνου οικ. Έτους 2021 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κα ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Θέμα 4ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής κα ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Θέμα 5ο Ένταξη στα υπόλοιπα του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του πρώην Δήμου Υμηττού κάλυψης δαπανών εργασιών κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 6ο Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Θέμα 7ο Έγκριση ή μη Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Χαρών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 8ο Έγκριση εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Άνω Δάφνης (Ζωοδόχος Πηγή) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χώρων στάθμευσης φορτηγών επί της οδού Ειδομένης όπως ορίζεται στην αριθμ. 60/2005 απόφαση Δ.Σ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 10ο Έγκριση υλοτομίας δένδρων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. ΛΙΟΥΤΑΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για