8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ την Τετ. 3-4-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των απολογιστικών πινάκων , οικονομικού έτους 2022 του καταργηθέντος
ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΜΕ.

ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του συμφωνητικού συνεργασίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης
και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας.

ΘΕΜΑ 3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. Γ111 και Γ113 στο Αλεποχώρι Δ.Ε. Βιλίων Δήμου
Μάνδρας- Ειδυλλίας.

ΘΕΜΑ 4. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για τηνκυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου-εξόδου οχημάτων με
παρακείμενη κοινόχρηστη οδό στην εκτός σχεδίου θέση «ΠΑΤΗΜΑ» της Δ.Ε. Μάνδρας, λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας της εταιρείας
«SPARXΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

ΘΕΜΑ 5. Παροχή συναίνεσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για τηνκυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου-εξόδου οχημάτων με
παρακείμενες κοινόχρηστες οδούς , στην εκτός σχεδίου θέση «οδός Λούτσας- θέση Βλύχα» της Δ.Ε. Μάνδρας, για την έκδοση
οικοδομικής άδειας για προσθήκη ορόφου στην εγκατάσταση της εταιρείας «ΜΙΝΟΧ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ 6. Επιχορηγήσεις Συλλόγων.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για